Filter

Dine valg:

 • Tema
36 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.

36 treff

 1. Kriminalitetsforebygging som primærstrategi 2018-2020.pdf (1,32 MB)

  Dokument er en strategiplan for hvordan Politidirektoratet sammen med andre skal drive gjennom innføringen av kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi på alle virksomhetsområder.

  • Planer og rapporter
 2. Politiet mot 2025 - politiets virksomhetsstrategi.pdf (3,87 MB)

  Politiet mot 2025 er Politi- og lensmannsetatens virksomhetsstrategi. Strategien angir retning mot 2025, og setter strategiske mål for perioden 2017-2020, med utgangspunkt i samfunnsoppdraget.

  • Planer og rapporter
 3. Plan og rammeskriv 2018.pdf (980 kB)

  Formålet med plan- og rammeskrivet er å gi politidistrikter, særorgan, tjenesteleverandører og øvrige underlagte enheter i politiet initielle planforutsetninger og føringer for planleggingen av virksomhetsåret...

  • Planer og rapporter
 4. Politiets årsrapport 2017.pdf (8,58 MB)

  I 2017 hadde gjennomføringen av nærpolitireformen høyeste prioritet. Arbeidet med å heve kvaliteten og gjøre den likere og bedre til det beste for borgerne og medarbeiderne er godt i gang...

  • Planer og rapporter
 5. Medarbeiderundersøkelsen 2017.pdf (935 kB)

  Medarbeiderundersøkelsen viser hvordan ansatte i politiet trives i jobben. Rapporten viser blant annet jobbtilfredshet på tvers av enheter, største forskjeller mellom svært tilfredse og mindre tilfredse...

  • Bemanning
  • Planer og rapporter
 6. Tilrettelagte avhør 2017.pdf (618 kB)

  Tilrettelagte avhør gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare fornærmede og vitner avhøres. Rapporten viser årstall for 2017.

  • Avhør
  • Planer og rapporter
 7. Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet.pdf (1,21 MB)

  Handlingsplanen skal bidra til å heve kvaliteten ved etterforsking og påtalearbeid i hele landet og bidra til mer enhetlig oppgaveløsning; straffesaksbehandlingen i politiet skal styrkes.

  • Planer og rapporter
  • Etterforskning
 8. Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-1019 (495 kB)

  Polititjeneste på veg er politiinnsats som bygger på forpliktelser i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017.

  • Planer og rapporter
  • Trafikk
 9. Veileder for egenevaluering av politiradets arbeid.pdf (722 kB)

  Veilederen er et tiltak for å støtte det enkelte politiråd i gjennomføring av en egenevaluering. Det anbefales å gjennomføre evalueringen en gang i året og at dette blir en integrert del av politirådets...

  • Planer og rapporter
  • Trygghet og tillit
 10. Resultater fra Agder politidistrikt 2016.pdf (118 kB)

  Oppklaringsprosent, antall anmeldelser, registrerte tyverier, narkotikaovertredelser, vold i nære relasjoner, tilrettelagte avgjør av barn, sedelighet, utvisningssaker, våpenkort, inndratte førerkort....

  • Narkotika og rusmidler
  • Planer og rapporter
  • Straffesaksbehandling
  • Tyveri og vinning
  • Voldtekt og seksuallovbrudd
  • Anmeldelser
 11. Politiets årsrapport 2016.pdf (7,17 MB)

  2016 har vært et viktig og krevende år for politiet. Året har vært preget av et høyt aktivitetsnivå i nærpolitireformen, samtidig som flere sentrale mål har vist en positiv utvikling...

  • Planer og rapporter
 12. Ressursanalysen 2016.pdf (1,67 MB)

  Rapporten gir en oversikt over utgifter og bemanning i politi- og lensmannsetaten.

  • Bemanning
  • Planer og rapporter
 13. Tilrettelagte avhør 2016.pdf (726 kB)

  Tilrettelagte avhør gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare fornærmede og vitner avhøres. Rapporten viser årstall for 2016.

  • Avhør
  • Planer og rapporter
 14. Årsrapport HMS 2016.pdf (660 kB)

  Årsrapporten beskriver omfanget av HMS-avvik og uønskede hendelser i politiog lensmannsetaten i 2016.

  • Planer og rapporter
Presenterer side 1 Av 2