Høringssvar 2017

Regjeringen oppnevnte ved kgl.res. 27. mai 2016 et utvalg som "skal evaluere praksisen med et ubevæpnet politi og vurdere om den skal endres". Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sendte NOU 2017:9 Politi og bevæpning på høring 24.5.2017.

Høringsfrist: 1.12.2017.

Høringsnotat og svar

Høring - En påtalemyndighet for fremtiden - NOU 2017: 5Justis- og beredskapsdepartementet sendte 5. mai 2017 utredning fra påtaleanalyseutvalget på høring. Høringsfrist 1. desember.

Høringsdokument og høringssvar

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 5. desember 2016 ut utredning fra straffeprosesslovutvalget med forslag til ny straffeprosesslov på høring.

Høringsfrist: 01.12.2017

Høringsdokumenter og svar