Rapporten går igjennom 62 saker som er sendt til administrativ behandling i politidistriktene og særorgan fra 1. januar 2012 til 31. desember 2013. Sakene er avsluttet hos Spesialenheten for politisaker.

Mer aktivt forhold til erfaringslæring

Spesialenheten sender saker til administrativ behandling når det under etterforskningen kommer frem opplysninger som politiet bør følge opp og ta lærdom av.

Sammenlignet med tidligere rapporter, viser det at politiet nå har et mer aktivt forhold til erfaringslæring, og i større grad evaluerer uønskede hendelser og lærer av dem.

I 77 prosent av sakene får en god og grundig behandling. Det betyr at sakene diskuteres i ledermøter, og at det gjennomføres tiltak basert på klagen og Spesialenhetens anbefalinger.

Flest klager på adferd

I 55 prosent av klageforholdene relaterer seg til polititjenestepersonens atferd, mens 21 prosent av klagene handler om overdreven bruk av makt fra politiets side.

Mange av sakene innenfor adferd og maktbruk omhandler feilaktig bruk av tvangsmidler. Det betyr i praksis at kravene til forholdsmessighet ikke er vektlagt nok. Det skal være et rimelig forhold mellom det politiet ønsker å oppnå, og den belastningen handlingen innebærer for personen. Rundt 12 prosent er klager på brudd på taushetsplikt og 12 prosent klager på politiets saksbehandling og/eller service.

Manglende dokumentasjon

Selv om politiet har blitt flinkere til å sette i verk tiltak, er de ikke like flinke til å dokumentere det de gjør. Rapporten peker på rot i saksdokumenter og manglende dokumentasjon, og anbefaler en felles sjekkliste for behandling av publikumsklager og saker til administrativ behandling.