August 2014 overtok kriminalomsorgen ansvar for transport og fremstilling av varetekts­innsatte i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold.

Hovedmålet med pilotprosjektet er å frigjøre politiutdannet personell til politioperativt arbeid i distriktene, effektivisere arbeidet med transport av varetektsinnsatte, og gi et økt kunnskapsgrunnlag for en eventuell senere overføring av ansvar for transport av varetektsinnsatte fra politiet til kriminalomsorgen. På oppdrag fra Justisdepartementet har politiet og kriminalomsorgen utført en underveisevaluering, syv måneder etter prosjektets oppstart.

Hovedfunn i underveisevalueringen

  • Kvaliteten på transportene i kriminalomsorgen vurderes samlet sett til å være meget god. Samarbeidet internt i kriminalomsorgen og mellom kriminalomsorgen og politiet fungerer godt.
  • Evalueringen underbygger at politiet har fått frigjort personell, og at oppgavespennet er blitt mindre i politiet.
  • Erfaringene hittil indikerer at ressursnedgangen i politiet er mindre enn ressursøkningen i kriminal­omsorgen. Underveisevalueringen er imidlertid gjennomført på et tidspunkt hvor transporttjenesten er under utvidelse og således ikke er utnyttet fullt ut. Det planlegges i piloten for å utvide ordningen til å ta et større ansvar for transportoppdrag i politiet, både med geografiske og funksjonelle utvidelser.
  • Det er for tidlig å konkludere hvorvidt det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å overføre transport av varetektsfanger fra politiet til kriminalomsorgen.
  • Det synes å være et potensial for å utnytte kapasiteten bedre hos både transporttjenesten og arrestforvarerne.
  • Det bør gjøres tiltak for gjøre risikovurderingen fra politiet mer utfyllende.

Anbefaler å forlenge piloten

Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet anbefaler at pilotprosjektet fortsetter ut 2016. Det anbefales også at man avventer en sluttevaluering våren 2016, før man beslutter om dette skal gjøres til en permanent nasjonal løsning.

I forkant av piloten ble det gjort en analyse av av arbeidet med transport og fremstilling av varetektsinnsatte.