Til og med 7. april 2021 var det totalt registrert 1 593 straffesaker i forbindelse med Covid-19. Nasjonale tall. 

1 084 av disse (68 prosent) er opprettet i forbindelse med smittevernforskriftene. Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene etter innreise, brudd på annen karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

 • utlendingsloven (114 saker)
 • ulike bedragerier (97 saker)
 • hensynsløs atferd (56 saker)
 • smitteoverføring (54 saker)
 • trusler (32 saker)

Av de registrerte sakene er 1 244 påtaleavgjort, hvorav 741 saker er avgjort med en kode som regnes som oppklart. Det er til sammen utferdiget 912 forelegg. 133 forhold er påtaleavgjort med tiltalebeslutning, siktelse for tilståelsesdom, påtaleunnlatelse eller oversendelse til konfliktråd.

2020 tall
I 2020 ble det det registrert 789 straffesaker i forbindelse med Covid-19. Nasjonale tall. 

487 av disse (62 prosent) er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene/forskriftene.

Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

 • ulike bedragerier (47 saker)
 • trusler (32 saker)
 • smitteoverføring (41 saker)
 • hensynsløs atferd (41 saker)

I uke 22 ble 649 personer bortvist fra Norge. 

 • 13 skyldtes manglende dokumentasjon på negativ Covid-19-test.
 • 260 hadde ikke en kritisk samfunnsfunksjon.
 • 312 hadde ikke rett til innreise som følge av innreiserestriksjoner.

For de øvrige var det andre årsaker til bortvisningen.

Så langt i år er 8139 personer bortvist fra Norge.

I tillegg til de som ble bortvist snudde mange frivillig før de kontaktet grensekontrollen.

Antall bortvisninger fordelt på politidistriktene og uke:

  2020* Uke 20  Uke 21 Uke 22   2021
Finnmark 1 0 0 0 0
Troms 3 0 0 0 2
Nordland 66 27 18 25 231
Trøndelag 89 40 36 39 311
Møre og Romsdal 2 4 0 0 12
Vest 64 6 8 10 139
Sør-Vest 54 26 41 47 545
Agder 5 0 0 0 30
Sør-Øst 259 64 54 67 1079
Innlandet 351 38 50 24 612
Oslo 70 0 0 0 0
Øst 3605 245 250 427 5178

Sum

4569
440 457 649 8139

*Tall for 2020 gjelder for ukene 34-53. 

 

Bortvisninger fordelt på hvilken grensetype de er bortvist fra:

  Uke 22 Uke 20 Uke 21
Luftgrense 242 200 171
Landegrense 383 233 264
Sjøgrense 24 7 22