Regjeringen foreslår i langtidsplanen å flytte Bell-helikoptrene fra Bardufoss, riktignok først fra 2019 når nye redningshelikoptre og kystvakthelikoptre er på plass. I Troms vil dette dessverre gi dårligere beredskap enn dagens ordning. Redningshelikoptrene har riktignok høyere beredskap enn Bell men de er stasjonert i Bodø og Banak, langt unna Troms. Kystvakthelikoptrene skal brukes av kystvakten ute på havet. At de etter anmodning kan omprioriteres til støtte for politiet hjelper lite når det haster og det ikke tilfeldigvis er et helikopter i umiddelbar nærhet. For meg er det ingen tvil om at Troms politidistrikts operative evne vil bli redusert dersom helikoptrene flyttes fra Bardufoss.

Verken redningshelikoptre eller kystvakthelikoptre fra langtidsplanen vil gi innbyggerne i Troms en beredskap som kan sammenlignes med dagens ordning, hvor Bell 412 står på én times beredskap på Bardufoss til enhver tid.

Ole B. Sæverud
Politimester i Troms