Det dreier seg om forebyggende tiltak, som blant annet økt tilstedeværelse og bevæpning av innsatspersonell i forbindelse med større muslimske arrangementer. Det foreligger ingen konkrete trusler.

- Disse tiltakene videreføres etter en helhetlig vurdering. Det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje, men vi har et klart inntrykk av at befolkningen har behov for og ønsker ekstra tilstedeværelse og trygghetsskapende arbeid fra politiets side også i dagene etter at id-feiringen avsluttes, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud.

Politidirektoratet sendte i helgen ut et oppdrag til politidistriktene om å iverksette trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av den muslimske høytiden id. Det er dette oppdraget som nå er forlenget, og som nå gjelder muslimske arrangementer generelt.

Politimestrene gjør sine politifaglige vurderinger ut i fra sitt lokale utfordringsbilde og agerer og iverksetter tiltak i tråd med dette.