139 millioner foreslås bevilget til datasentrene. 10 millioner kroner vil gå til arbeidet med sårbare barn og unge, mens 17,5 millioner vil gå til midlertidige stillinger hos namsmannen for å ta unna restanser og nye saker som forventes å komme til innen utleggsforretninger. Midlene til namsmannen foreslås videreført i 2021, men ikke ut over det.

-Gjennom de særskilte bevilgningene til namsmannen, skal vi bidra til at tvangsfullbyrdelse kan gjennomføres med nødvendig fremdrift i en tid hvor stadig flere dessverre erfarer betalingsutfordringer. Det er viktig med kvalitet i dette arbeidet, ikke kun av hensyn til kreditor, men også av hensyn til de som skylder penger, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

-I tillegg er det gledelig at det gis mulighet til en ytterligere prioritering av arbeidet med sårbare barn og unge. Vi vet at ukene med stengte barnehager og skoler kan ha medført at disse barna har vært særlig utsatt for ulike former for overgrep. Tilleggsbevilgningen skal brukes slik at vi opprettholder nødvendig kraft og fremdrift i arbeidet med disse sakene, kommenterer Bjørnland.

Stortinget behandler RNB i slutten av juni.