Trafikk-kontroll

- Oslo-politiets ønske er å skape et trafikksikkert miljø for barna til og fra skolen, og forebygge uønsket trafikkatferd. Overordnet mål er ingen drepte og skadde i trafikken, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i Oslo politidistrikt.

Aksjon skolestart retter seg mot trafikken rundt skolene og fordeler seg i byens sentrum, i øst og i vest. - Mange skoleveier skal besøkes, og politiet legger spesielt vekt på kontroll i forbindelse med sikring av barn i bil, bruk av bilbelte, vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, avstand til forankjørende og førers mobilbruk under kjøring. Å avdekke ruskjøring og fartsovertredelser vil også være prioritert, understreker Grønli.

Det er 132 barneskoler i Oslo, 25 i Bærum og 30 i nye Asker kommune. Mange av barna som hører hjemme ved disse skolene – særlig i de yngste klassetrinn – har liten eller ingen erfaring med å ferdes i et trafikkmiljø på egenhånd. Derfor må kjørende ta hensyn og vise ekstra oppmerksomhet og aktsomhet ved skolestart som ellers i året.

- Erfaringsmessig skjer det ulike trafikkovertredelser i forbindelse med Aksjon skolestart, og politiet vil reagere i form av forenklede forelegg, gebyr eller anmeldelse. Målet er å øke sikkerheten på skoleveien og gjøre innbyggerne klar over at det er skolestart, sier politioverbetjent Grønli.