Innbyggerne føler seg trygge i Agder

På landsbasis er det 94 prosent som svarer at de føler seg trygge, og 82 prosent som svarer at de har tillit til politiet.

– Det er svært gode tilbakemeldinger på viktige parametere for politiet. Agder opplever en liten nedgang når det gjelder tillit sammenlignet med 2019, men har en liten oppgang når det kommer til opplevd trygghet. Samlet er dette uansett veldig hyggelig respons fra innbyggerne våre, sier politimester i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll.

Statistikken viser at innbyggernes tillit til politiet i 2020 er på et høyere nivå på landsbasis enn ved inngangen til politireformen i 2015. Tilbakemeldingene fra innbyggerne kan derfor tyde på at man begynner å se positive effekter av utviklingsarbeidet som har pågått de siste årene.

Norsk politi er avhengig av tillit for å kunne gjøre en god jobb. Det siste året har bydd på ekstraordinære utfordringer. Pandemien har påvirket kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og metoder for oppgaveløsning. Det er grunn til å tro at pandemien også kan ha påvirket resultatene i årets innbyggerundersøkelse.

Høyest tillit i byer
Samtlige tettstedskategorier skårer politiet høyere i 2020 enn i 2019 når det gjelder tillit og oppfatning av responstid. Likevel følger politiet nøye med på økende forskjeller mellom svarene som oppgis fra de som er bosatt i byer kontra de som er bosatt i bygder.

Undersøkelsen viser at innbyggere i de minste kommunene har lavest tillit til politiet, og innbyggerne i de største kommunene har høyest tillit til politiet. Fra 2015 har gapet mellom innbyggernes som har tillit til politiet i de små og store kommunene vokst fra to prosentpoeng til syv prosentpoeng.

Oppfatningen av at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp varierer også med kommunestørrelsen. En større andel innbyggere i de største kommunene er enige i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, sammenlignet med innbyggere i de små kommunene. I 2015 var 47 prosent i små kommuner enige med påstanden, mot 60 prosent i de store kommunene. I 2020 er tallet over de som er enige med påstanden i små kommuner sunket til 39 prosent. I de store kommunene har tallet steget til 64 prosent.

– Agder politidistrikt vil fortsatt jobbe for at vi skal levere gode tjenester for innbyggere i hele Agder uavhengig av hvor folk bor, sier politimester Arne Sundvoll

Bekymret for nettkriminalitet
Undersøkelsen viser at innbyggerne i Norge er mindre bekymret for å bli utsatt for kriminelle handlinger sammenlignet med året før. I Agder er flest bekymret for å bli utsatt for svindel eller bedrageri på internett, identitetstyveri og trafikale hendelser. Samtidig mener de at politiet i Agder håndterer disse utfordringene på en god måte.

Som en del av reformen har politiet styrket seg i måten de utfører sine oppdrag på. Fagmiljøer er mer samlet, og kompetansen er mer rendyrket. Dette har vært en ønsket utvikling som har gjort at etaten har kunnet styrke seg på områder som for eksempel håndtering av vold og overgrep mot barn, og være tilstede for borgerne digitalt i form av Nettpatruljer.

– Vi er opptatt av å ta tilbakemeldinger fra innbyggerne på alvor, og vi vil fortsatt arbeide for å bli enda bedre på å håndtere nettkriminalitet slik at innbyggerne våre også føler seg trygge på nett, sier politimesteren. 

Last ned undersøkelsen her

Media
For ytterligere spørsmål og kommentarer om innbyggerundersøkelsen kan pressevakt i Agder politidistrikt kontaktes på tlf. 488 95 807.

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, på vegne av Kantar.
  • Det er gjennomført til sammen 8000 intervjuer (1400 i Oslo politidistrikt og 600 i de øvrige) i tidsrommet 31. august – 12. november 2020.