Åremålene til politimestrene i Finnmark, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Sør-Vest, og Vest politidistrikt utløper 1.1.2022. Det samme gjør innbeordringen av dagens UP-sjef.  Politimester Sæveruds beordring i Sør-Øst politidistrikt går ut 3. november.

Politimesterstillingen i Sør-Øst ble lyst ut i mai. Intervjuer er nå gjennomført og saken er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet. Stillingsannonsene til de resterende seks politimesterstillingene og stillingen som UP-sjef vil legges ut om kort tid.

Politidirektør Benedicte Bjørnland og HR-direktør Karin Aslaksen leder rekrutteringsprosessene og er ansvarlige for rekrutteringen fra Politidirektoratets side. Politidirektoratet har også anledning til å benytte seg av et eksternt rekrutteringsbyrå i enkeltprosesser eller i deler av prosessene, dersom det er behov for det. 

POD leverer sin anbefaling til Justis og beredskapsdepartementet, og de nye politimesterne utnevnes av Kongen i Statsråd. Valgte kandidater vil utnevnes i løpet av høsten. Utnevnelsen av politimesterstillingen i Sør-Øst forventes i løpet av sommeren.

-Politimesterrollen er en veldig viktig rolle, både for etaten i stort og for medarbeidere i det enkelt politidistrikt, men også for samfunnet for øvrig. Likeledes er stillingen som UP-sjef helt sentral i politiets oppgaveløsning. Politiet er avhengig av å få rette kandidater på plass. Vi ser frem imot å motta mange spennende søknader, og oppfordrer de som føler seg kallet, og som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke, kommenterer HR-direktør Karin Aslaksen.