Den 13. oktober 2021 fikk politiet i Sør-Øst politidistrikt melding om en mann som skjøt med pil og bue i Kongsberg sentrum. Fem personer ble drept og flere skadet før mannen ble pågrepet av politiet. Politiets beredskapsplanverk slår fast at det skal gjennomføres systematiske evalueringer etter slike hendelser. Formålet med slike gjennomganger er å få kunnskap om hvorvidt politiets prosedyrer virker etter sin hensikt.

− Dette er en svært alvorlig hendelse som har preget etaten og samfunnet for øvrig. Det er viktig for oss å søke kunnskap og sikre lærdom fra slike hendelser for å styrke politiets evne til å møte alvorlige trusler i samfunnet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Mandat for arbeidet

Arbeidet går ut på å identifisere læringspunkter på bakgrunn av den aktuelle hendelsen og anbefale tiltak for videre oppfølging. Evalueringen skal konsentrere seg om forhold som kan ha betydning for fremtidig oppgaveløsning, og komme med en rapport med konkrete anbefalinger til hvordan politietaten kan lære av hendelsen.  

− Evalueringen skal ta for seg perioden fra første gang politiet fikk kjennskap til gjerningsmannen og frem til pågripelse. Dette innebærer blant annet hvordan politiet og PST har behandlet tips og bekymringsmeldinger, informasjonsutveksling mellom relevante aktører og politiets operative håndtering av hendelsen, forklarer Bjørnland.

Politihøgskolen skal i tillegg gjøre en selvstendig vurdering av eventuelle andre læringspunkter, og foreslå aktuelle tiltak som kan svare ut de læringspunktene som avdekkes. Dette skal samlet sett gi politiet viktig kunnskap til det videre arbeidet med å forebygge og bekjempe alvorlige straffbare handlinger.

Arbeidet sluttføres i april

Politihøgskolen skal etter planen levere en evalueringsrapport seks måneder etter arbeidets oppstart.  Rapporten skal være egnet for offentliggjøring.  

− Det er viktig å sikre informasjon og kunnskap om politiets håndtering av denne hendelsen. Nå skal vi gi Politihøgskolen tid til å utføre sitt arbeid, så imøteser vi en grundig rapport som kan bidra med kunnskap og læringspunkter for videre oppfølging og utvikling av politiet, avslutter Bjørnland.

Last ned mandatet

Fakta om utvalget

Utvalget som har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen vil være ledet av politiinspektør Steinar Henriksen ved Politihøgskolen. Henriksen har variert erfaring fra politioperativ tjeneste og en doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Øvrige utvalgsmedlemmer er:

  • Tor-Geir Myhrer: Dr. juris og professor emeritus ved Politihøgskolen.
  • Bjørn Ivar Kruke: Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.
  • Linda Hoel: Førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Bodø.
  • Torgeir Brenden: Innsatsleder i Oslo politidistrikt.