200 millioner kroner til økt lokal tilstedeværelse

Regjeringen foreslår en satsing på 200 millioner til politiet for å styrke kriminalitetsbekjempelse og tilrettelegge for bedre forebygging og etterforskning. Organisert, digital og annen alvorlig kriminalitet, herunder gjengkriminalitet, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, er blant områdene hvor innsatsen skal styrkes.

Styrket grunnbemanning og ansettelse av sivil kompetanse er tiltak som trekkes frem kan støtte oppom målet om mer tilstedeværende, synlig og tilgjengelig politi. Satsingen kommer i tillegg til forslag fra Solberg-regjeringen om 68,2 millionene til 55 nye politistillinger for å opprettholde politidekningsgraden i tråd med befolkningsutviklingen.

-Forebygging av kriminalitet og et politi med god lokalkunnskap er avgjørende for politiets oppgaveløsning. I 2020 og 2021 har fokus vært på å øke politibemanningen. Arbeidet med å øke den lokale tilstedeværelsen må fortsette i årene som kommer, og det er derfor gledelig å se at det foreslås bevilget mer penger til dette neste år, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Av regjeringens budsjettforslag følger det at det i 2022 skal igangsettes dialog om opprettelse av tjenestesteder i kommuner og politidistrikt hvor det er et lokalt ønske om det, eller hvor geografiske faktorer eller kriminalitetsbildet tilsier at tilstedeværelse bør styrkes.

-Dette er en satsning regjeringen ønsker skal ha prioritet, og vi vil starte arbeidet med en gang de endelige budsjettrammene er vedtatt. Politiet skal være tilgjengelig for innbyggerne der de er, både fysisk og digitalt. Når folk er på internett, så må de også kunne komme i kontakt med politiet der. Innbyggerne ønsker å kunne løse flere oppgaver knyttet til politiets tjenester på nett - og dette skal vi også tilrettelegge for i større grad fremover, sier Bjørnland.  

26,3 millioner kroner til påtalemyndigheten i politiet

26,3 nye millioner er foreslått til påtalemyndigheten i politiet. Satsingene kommer i tillegg til regjeringen Solbergs forslag om å bevilge 10 millioner til påtale i politiet i 2022.

-Vårt ønske er å fortsette å jobbe med å heve statusen og kvaliteten på etterforskningsfaget, i tillegg til å utjevne forskjeller mellom distrikt og etterforskningsenheter, men dette er et systematisk og langsiktig arbeid, kommenterer Bjørnland.

Forslag til kutt: -1 million i redusert konsulentbruk

I tillegg til kutt forslått fra Solberg-regjeringen, har ny regjering foreslått å redusere politiets kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen med en million kroner.