I etterkant av at avgjørelsene ble kjent i media mottok politiet ny informasjon i saken som til da ikke var kjent. Opplysningene var av en slik karakter at politiet valgte å foreta ytterligere etterforskning opp mot rektors rolle i saken.

Etterforskningen har medført at politiet ikke lengre kan utelukke at rektor har gjort nok for overholde sin personlige plikt til å forsøke å finne løsninger for elevene. Dette gjør at politiet ikke lengre mener det er grunnlag for å statuere straffansvar for rektor personlig. Politiet har derfor omgjort avgjørelsen mot rektor, slik at påtaleunnlatelsen oppheves og saken for rektors del henlegges.

De nye undersøkelsene i saken har ikke gitt grunnlag til å endre avgjørelsen mot kommunen som skoleeier. Det utstedte forelegget hvor kommunen ilegges en bot på kr 100 000 opprettholdes derfor. Kommunen har valgt å ikke vedta forelegget, og saken er nå oversendt til statsadvokaten for vurdering av om forelegget skal sendes domstolen for rettslig behandling.