Forsiden av rapporten

Utvalget ble satt ned av Justis- og beredskapsdepartementet etter anmodning fra Politidirektoratet høsten 2021 for å gjennomgå forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

–Rapporten fra Rolleforståelseutvalget er grundig. Vi har lest den nøye og er i gang med oppfølging av utvalgets anbefalinger og vurderinger.  Rapporten gir viktig læring om blant annet politiets forhold til frivillige politiforeninger. I de senere årene er det iverksatt en rekke tiltak som vi ser treffer godt. Nå som vi har mottatt rapporten, skal vi gjennomføre ytterligere tiltak. Nasjonal ledergruppe i politiet har også hatt et møte med utvalgets leder vedrørende anbefalingene i rapporten. Politiet skal ha god rolleforståelse og høy etisk bevissthet. Dette skal det ikke være tvil om, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektoratet skal nå styrke oppfølgingen av etterlevelse av normer, blant annet når det gjelder rolleforståelse.  Arbeidet følges opp på tvers av avdelinger i Politidirektoratet og har høy prioritet. Tiltak knyttet til kunnskapsbygging, kompetanseheving og kunnskapsformidling er også noe av det som det nå jobbes særlig med.

Som en del av oppfølgingen vil vi i nær fremtid invitere frivillige politiforeninger til dialog om anbefalingene i rapporten og da blant annet i forhold til bruk av politi i foreningsnavnet.

–Politidirektoratet vil også invitere paraplyorganisasjonene på rusfeltet til et dialogmøte i slutten av februar, blant annet for å orientere om oppfølgingen av utvalgsrapporten. Politiet er avhengig av tillit for å kunne utføre samfunnsoppdraget. Jeg håper grepene vi nå tar bidrar til tillitsbyggingen, avslutter Bjørnland.

Anbefalinger fra Rolleforståelsesutvalget

  • Ledelse og internkontroll: POD må sørge for at det gjennom internkontroll i hele politiorganisasjonen sikres etterlevelse av normer som klargjør hvilken rolle tjenestepersoner opptrer i.
  • Ytringsklima: POD må sørge for at det iverksettes tiltak for å bedre ytringsklimaet i politiet, særlig med sikte på å trygge tjenestepersoners ytringsfrihet gjennom klargjøring av ytringsfrihetens viktighet og dens grenser. Bevissthet om relevante etiske retningslinjer som kan fremme et saklig debattklima, bør styrkes.
  • Opplæring og medlemskap i foreninger: Kompetansehevning av politiet bør ikke skje på en måte som krever medlemskap i en privat forening.
  • Opplæring og kunnskapsbygging: POD bør lage en nærmere plan for fordeling av ansvaret for opplæring mellom politiets organer. Det bør vurderes om ansvaret for opplæring av politiet bør inntas som en av politiets oppgaver i politiloven § 2.
  • Formidling av erfaringsbasert kunnskap: Det bør gjøres til et tema og oppfordres til refleksjon blant politiansatte over makten som ligger i rollen som formidler av erfaringsbasert kunnskap.
  • Økonomi og tilskudd: POD bør sørge for at forvaltningen av penger etterlever økonomiregelverket.
  • Angående bruk av politi i private foreningers navn: Foreninger med tilknytning til politiet bør være oppmerksom på faren for at utenforstående kan oppfatte dem som representanter for politiet, og ta hensyn til dette blant annet ved valg av navn på foreningen.
  • Forebygging og vitenskapelig kunnskap: Politiet må basere informasjon og virksomhet på det som til enhver anses som vitenskapelig kunnskap. Det må forskes mer på politiets forebyggende virksomhet.