Vest politidistrikt legg i dag fram resultatet for delar av verksemda i 2022. Heile rapporten ligg ved. 

"For godt til å vere sant"

Totalt vart 27 895 lovbrot meldt til politiet i Vest i 2022. Tala på meldte lovbrot aukar etter ein tydeleg nedgang i pandemiåra 2020 og 2021. Det er ei auke innan dei fleste kriminalitetstypane samanlikna med 2021.

Det er særleg tala på økonomisk kriminalitet som har hatt ei betydeleg auke frå 2021 til 2022. Talet på saker som gjelder bedrageri har medverka sterkt til denne auken, med 44 prosent fleire saker i 2022 samanlikna med året før. Mange av sakene gjelder bedrageri ved kjøp og sal via internett.

- Uttrykket "viss noko er for godt til å vere sant, så er det gjerne det" er framleis like aktuelt, seier seksjonsleiar Marthe Gaugstad Birkeland ved seksjon for etterforsking av økonomi, miljø og arbeidsmarknadskriminalitet.

Ho fortel at tradisjonelle bedragerisaker gjennom bank og kontant i større grad er erstatta av anonymisert type bedrageri.

- Digitaliseringa av samfunnet har skote ekstra fart under og etter pandemien. Verktøy og kompetansen til å utføre bedrageri blir stadig betre og kriminelle aktørar kan utføre bedrageri medan dei sit heime i eiga stove, noko som kan vera med å senke terskelen for utføringa. Trongare økonomiske tider kan også vera medverkande for auken vi ser, seier Birkeland og syner til politiet sine nettsider kor ein kan få gode råd om korleis beskytta seg mot denne typen kriminalitet.

Når ikkje responstidkrava

Årstala for 2022 syner også at Vest politidistrikt ikkje når krava til responstid i nokon av kategoriane. Responstida blir målt frå det begynner å ringe ved operasjonssentralen til første politieining er på staden.

- Sjølv om to av kategoriane er marginalt over kravet, så er vi ikkje nøgd. 2022 har vore eit krevjande år for politidistriktet der vi har brukt betydelege politioperative ressursar, mellom anna på å handtere migrasjon frå Ukraina og den sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa. Ein annan konstant faktor som utfordrar responstida er geografi og avstand frå politipatrulje til der hendinga oppstår, seier leiar for Felles operative tenester, Kjetil Rekdal, i Vest politidistrikt.

Han trur at det også i 2023 blir krevjande å nå responstidkrava med framleis usikker sikkerheitspolitisk situasjon.

- Men vi skal fortsette å ha fokus på å effektivisere tidsbruken hos operasjonssentralen og politipatruljen. Vi må også i større grad klare å balansere å vera meir på plass lokalt mot nærleik til der hendingane oftast skjer, seier Rekdal.

Dobbelt så mange pass

I 2022 blei det laga 107 536 pass til innbyggjarar i Vest politidistrikt. Det er meir enn ei dobling frå 2021 då talet var 46 827. Årsaka til dette er pandemiåra då vi merka ei betydeleg nedgang i talet på pass-søknader.

Dei lave pass-tala for 2020 og 2021 gjorde at mange pass gjekk ut på dato utan at eigarane bestilte nye. Då samfunnet opna opp og feriereiser igjen blei aktuelt måtte etterslepet hentast inn.

- Politiet veit at det framleis er mange som har utgåtte pass og vi oppfordrar derfor alle å sjekke passa i god tid før ferien. Ikkje vent med å bestille passtime dersom du treng nytt pass. Vi håper å unngå lange køar til passtimar i år. Akkurat no er det ok kapasitet her i Vest, seier leiar ved seksjon for forvaltning, Kristi Fürstenberg.

For fleire detaljer, sjå vedlagt rapport:

Omtale av resultat Vest politidistrikt 2022.pdf