Hvilke modeller skal utredes?

  • Dagens eksisterende modell for krav til responstid for hasteoppdrag.
  • Dagens modell med noe skjerpet tidskrav.
  • En modell som inkluderer flere hendelser enn dagens modell.
  • En modell som sikrer bedre beredskap og raskere respons i områder med lav befolkningstetthet og/eller store avstander mellom patruljene.

- Utredningen skal se nærmere på hvordan ulike modeller kan bidra til å redusere forskjeller mellom politidistriktene. Det skal ses hen til hvilken betydning de ulike modellene kan ha for responskvaliteten, hvordan krav til responstid er stilt i de andre nødetatene og hvordan andre sammenlignbare land har stilt krav til responstid, forklarer Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet.

Organisering av arbeidet

Politidirektoratet har etablert en arbeidsgruppe som jobber med utredningen. Arbeidsgruppen vil involvere bredt for å sikre at ulike erfaringer og synspunkter inkluderes i vurderingene. Andre nødetater, kommuner og den frivillige redningstjenesten er invitert til å gi innspill. I tillegg innhentes innspill fra taktisk, operativt og strategisk nivå i politiet, i tillegg til innspill fra politikontakter, tillitsvalgte og vernetjenesten.

En endelig rapport fra arbeidsgruppen skal foreligge i løpet av juni 2023.

Om responstid

  • Responstid defineres i dag som tiden fra et anrop registreres ved politiets operasjonssentral til første politipatrulje er fremme på stedet.

  • I 2014 ble det som et ledd i politiets endringsprogram etter 22-juli kommisjonen, gjennomført en utredning av responstid i politiet. I etterkant av denne utredningen ble det innført krav til responstid for hasteoppdrag. Det er denne modellen som fremdeles er gjeldende for politiet, men med justerte tidskrav.

  • Lese mer om dagens modell.