.

-Vi så at anmeldelsene tok seg opp igjen, spesielt i Oslos sentrumsområder, etter at koronarestriksjonene ble opphevet. Særlig har det vært en økning i tyveri fra person, sier konstituert politimester Cecilie Lilaas-Skari.

Antall anmeldte tyverier fra person økte 75 % fra året før. Dette er også høyere enn i de siste tre årene før pandemien. Anmeldte boliginnbrudd og ran har imidlertid holdt seg på et lavt nivå både gjennom pandemiårene og i 2022.

Skytingen i Oslo 25. juni preget året

En alvorlig hendelse preget sommeren 2022 for mange i Oslo, og også politidistriktets arbeid i fjor. To mennesker ble drept og svært mange ble rammet av skyting under Pride-feiringen i Oslo sentrum 25.juni.  

-Mange mennesker ble redde etter skytingen i Oslo 25. juni, og vi har satt inn store ressurser for å etterforske saken. Politiets viktigste oppgave er å skape trygghet i vårt distrikt, sier Lilaas-Skari.

Anmeldt vold økte etter nedgang under pandemien

Det samlede antallet anmeldte voldslovbrudd økte noe i 2022, etter nedgang under pandemien. Økningen gjaldt også fysisk vold, men minst for de alvorligste formene selv om det spesielt høsten 2022 var flere alvorlige skytehendelser på kort tid. 


-Vi skal ikke ha skyting i Oslos gater og vi jobber aktivt for å stoppe det. Det er svært viktig for oss å oppklare alle slike saker, sier Lilaas-Skari.

Oslo politidistrikt har en pågående og koordinert innsats mot kriminelle gjenger og nettverk der alle enheter bidrar med ulike funksjoner og ressurser.

-Innsatsen er rettet mot å forebygge og avverge skyting og alvorlige voldshendelser. Dette arbeidet er svært høyt prioritert. Vi har også et tett og godt samarbeid med Oslo kommune, sier politimester Lilaas-Skari.

Det ble til sammen registrert 7 drap i Oslo politidistrikt i 2022, dette er ett færre enn året før. Tallet syv inkluderer de to drepte fra skytingen 25. juni. Gjennom de siste 10 årene har antallet drap i politidistrikter variert mellom 14 og rekordlave 2 i 2020. De aller fleste drap skjer der det er en etablert relasjon mellom de involverte.

Antallet anmeldte drapsforsøk gikk ned fra 37 i 2021 til 28 i 2022. Tallet for 2022 inkluderer imidlertid ikke de skadde etter skytingen 25. juni, da dette er registrert i kategorien terror.

Ungdomskriminalitet

Ungdomskriminaliteten har ikke tatt seg opp igjen etter en betydelig nedgang under koronapandemien. I 2022 er det registrert færre anmeldelser med mistenkt i alderen 10-17 år.

-At det er en nedgang generelt i ungdomskriminaliteten er positivt. Oslopolitiet jobber aktivt sammen med våre tre kommuner for å forebygge kriminalitet blant barn og unge. I samarbeid med Oslo kommune har vi også revidert SALTO-avtalen hvor det er enighet om å rette arbeidet inn mot utsatte områder, utfordringer knyttet til rus, vold blant jevnaldrende og kriminalitetsforebygging på nett, sier Lilaas-Skari.

Seksuallovbrudd

Mens det i 2021 var en økning i antall anmeldte seksuallovbrudd, ser vi en nedgang i anmeldelser for denne typen lovbrudd i 2022.  Antall anmeldelser ligger også noe under gjennomsnittet for de tre prepandemiårene.

Her finner du hele kriminalitetsstatistikken:

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt 2022.pdf