Politiets innbyggerundersøkelse er den mest omfattende tilbakemeldingen politiet får fra innbyggerne våre. Den gir oss viktige innspill på blant annet hva vi gjør bra, hva vi bør gjøre bedre og hvilken kriminalitet folk er bekymret for.

*Det er verdt å merke seg at politiets innbyggerundersøkelse i år har endret datainnsamlingsmetode fra telefonintervju til digitalt spørreskjema, noe som gjør at resultatene ikke bør sammenlignes direkte med tidligere år.

Undersøkelsen viser at tilliten til politiet er aller høyest i Trøndelag politidistrikt, der 76 prosent har høy eller ganske høy tillit til politiet, mot et gjennomsnitt på landsbasis på 72 prosent. I 2021 svarte 81 prosent at de hadde ganske eller svært høy tillit til politiet i Trøndelag.

På landsbasis er andelen med høy tillit til politiet noe større i de mest sentrale kommunene (75%), sammenlignet med de minst sentrale kommunene (68%).

- Vi er helt avhengige av innbyggernes tillit for å kunne bekjempe og forebygge kriminalitet. Jeg er glad for at vi utmerker oss med høyest tillit på landsbasis og takker de ansatte i Trøndelag politidistrikt for den gode jobben de gjør i møte med innbyggerne våre, sier politimester Nils Kristian Moe.

- Samtidig er jeg ikke fornøyd med at tilliten går ned. Tillit skapes i møtene mellom våre ansatte og innbyggere hver eneste dag, og er en av prioriteringene våre også i år, sier politimester Nils Kristian Moe.

Trygghet lokalt, bekymring for svindel på internett

Det som bekymrer flest på landsbasis er potensialet for å bli utsatt for identitetstyveri, tyveri på offentlig sted, skremmende eller plagsom atferd, eller svindel og bedrageri.

Det er identitetstyveri og svindel eller bedrageri på internett som bekymrer innbyggerne mest når det gjelder digital kriminalitet. 64 prosent av trønderne følger seg ganske eller svært trygge når de bruker digitale tjenester, mot et landssnitt på 62 prosent.

- Vi har en økning i anmeldelser som går på svindel og bedrageri på internett, og innbyggernes bekymring reflekterer at stadig mer kriminalitet foregår digitalt. Vi jobber for å forebygge dette, sier politimester Nils Kristian Moe.

Når det gjelder trygghetsfølelse, svarer 91 prosent av innbyggerne i Trøndelag at de føler seg svært eller ganske trygge i nærmiljøet, mot en landssnitt på 88 prosent. Andelen som føler seg trygge er like høy i de sentrale og de minst sentrale kommunene.  

- Takk til alle som har svart. Dette er viktige tilbakemeldinger til oss. Vi ønsker å høre hva folk er opptatt av og hvilke forventninger innbyggerne har til oss, avslutter politimester Nils Kristian Moe.

Her kan du lese hele rapporten av innbyggerundersøkelsen for politiet.

For media:

Politimester Nils Kristian Moe er tilgjengelig for telefonintervjuer i løpet av dagen. Meld fra til Ane Flo på 41 46 24 02 hvis du ønsker intervju.

Mvh,

Trøndelag politidistrikt

Om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen er utført av Kantar Public på oppdrag for Politidirektoratet
  • Undersøkelsen er en årlig kartlegging av innbyggernes oppfatninger av norsk politi
  • Resultatene er viktige for utvikling og styring av politiet
  • Undersøkelsen har i år gått fra datainnsamling med telefonintervju, til spørreskjema på internett med invitasjon via epost
  • Til sammen 27.000 har svart på spørreskjemaet i tidsrommet 23. november 2022 til 2. januar 2023.
  • Årets undersøkelse bør betraktes som et nullpunkt og et referansegrunnlag for kommende undersøkelser
  • Mer informasjon om den tekniske gjennomføringen er i den vedlagte rapporten
  • Innbyggerundersøkelsen