Pilot kvitteringsordning

"I 2022 skal det i Oslo politidistrikt iverksettes et pilotprosjekt med utprøving av teknisk løsning for tilbud om og utstedelse av bekreftelse på gjennomført personkontroll. Tiltaket skal ses i sammenheng med øvrige tiltak for økt tillit til politiet og politiets personkontroller. Oslo kommune, organisasjoner og andre relevante aktører skal involveres i arbeidet. Pilotprosjektet skal evalueres." (Justis- og beredskapsdepartementet)

Personkontroll er politiets møter med publikum i det offentlige rom, som krever hjemmel i lov, forskrift eller instruks.

Politidistriktet har over tid hatt fokus på å bli bedre på hvordan vi møter mennesker og gjennomfører personkontroller. Politiets møter med befolkningen skal oppleves best mulig, uansett hva oppdraget er.

Pilotordning med kvittering ved personkontroller er et av tiltakene som testes ut.

I pilotperioden har personer innenfor et større område i Oslo sentrum som har blitt stoppet og kontrollert fått kvittering av politiet. Det har vært frivillig å ta imot kvittering.

Det er tjenestepersoner ved Enhet sentrum, seksjon for utlending og UEH-mannskaper som har vært med i pilotordningen.  Kvittering har i pilotperioden blitt gitt innenfor et større, begrenset område i sentrum av Oslo: Området mellom E6 til RV150, RV150 til RV4, RV4 til Ring 2, fra Ring 2 ned Sognsveien, Thereses gate og Pilestredet til RV162, og fra RV162 til E6.

Oslo kommune, OMOD, Juristforbundet, Minotenk og andre relevante aktører har vært involvert i arbeidet.

 Dokumentasjonen er en del av kunnskapsgrunnlaget for å kunne vurdere kvitteringsordning etter at pilotperioden er over.

Pr 1.september kl 09 er det 4926 personer som har fått tilbud om kvittering.

Av disse er det følgende
2942 personer har tatt imot kvittering
1373 personer har ikke ønsket kvittering
579 personer har ikke vært mulig å gi kvittering

(32 ødelagt)

Grunnlaget for kontrollen (Hjemmel som er brukt/Antall)
Politiloven §7 – 2481
Veitrafikkloven § 10 – 736
Utlendingsloven §21 – 669
Straffeloven §162 – 495
Politiloven § 7A – 329
Grunnlag Annet – 124
Straffeprosessloven §195 – 42
Politiloven §10 – 50


Møter med politiet hvor det ikke har blitt gitt kvittering:

  • Frivillige samtaler og andre publikumsmøter
  • Forhåndsplanlagte trafikkontroller
  • Kollektive tiltak etter politiloven (for eksempel bortvisning ved ansamlinger)
  • Grensekontroll

Pilotordningen evalueres for å kunne vurdere om en større utprøving skal finne sted, evnt om ordningen skal rulles ut nasjonalt. Det er Oslo Economics som foretar evalueringen. Evalueringen er godt i gang og vil fortsette utover høsten, og skal være klar i desember 2023.