− I dag skal jeg møte rikspolitisjef Anders Thornberg og flere offentlige aktører for å diskutere problemstillinger knyttet til forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet. Felles innsats er viktig for å sette oss i stand til å snu utviklingen i kriminalitetsbildet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Negativ utvikling over tid

Organisert kriminalitet representerer en betydelig kriminalitetsutfordring i samfunnet, og politiet har over tid sett en negativ utvikling hvor barn og unge rekrutteres inn i kriminelle nettverk.

− Situasjonen er alvorlig, og vi ser en negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk i Norge. Blant annet rekrutteres barn og unge til kriminelle miljøer hvor interne konflikter fører til alvorlige voldshendelser i det offentlige rom, forklarer Bjørnland.

Dette bidrar til en utvikling hvor de kriminelle nettverkene utgjør en trussel mot offentlig ro, orden og alminnelig trygghet i samfunnet.

− Flere av disse kriminelle nettverkene har tilknytninger til Sverige. Dette kan dreie seg om narkotikainnførsel, tilgang til våpen eller svenske gjengkriminelle som utfører voldsoppdrag i Norge, fortsetter Bjørnland.

Forsterker samarbeidet

Politiet har en langsiktig innsats mot organisert kriminalitet og gjengkriminalitet i Norge. Det eksisterer allerede et internasjonalt politisamarbeid i regi av Europol, og det er dette som nå forsterkes mellom norsk og svensk politi.

− Vi er enige om å forsterke samarbeidet mot organiserte kriminelle nettverk. Dette handler i hovedsak om et mer forpliktende etterretningssamarbeid og felles forebyggende innsats rettet mot kriminelle aktører vil stå sentralt, forklarer Bjørnland.

Kriminelle nettverk lar seg ikke begrense av landegrenser, og det er viktig at politiet deler informasjon om bakmenn og sentrale aktører som utfører kriminell virksomhet på tvers av landene.

− Den grove, organiserte kriminaliteten er grenseoverskridende. Derfor er det viktig å forsterke det langvarige og gode samarbeidet vi har. Det handler om å skape sikkerhet og trygghet i begge landene våre, og det kan bare gjøres ved å jobbe sammen, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

Felles forebyggende innsats

Politiet utarbeider årlig en åpen trusselvurdering for å dele innsikt og kunnskap rundt de viktigste kriminalitetsutfordringer samfunnet står overfor.

− Felles kunnskap om kriminalitetsutviklingen er viktig for å legge til rette for en felles forebyggende innsats. Organisert kriminalitet går igjen som en viktig driver på tvers av ulike kriminalitetsområder, og vi må se helheten i utfordringene for å kunne utnytte samfunnets samlede ressurser mest mulig effektivt og treffsikkert, sier Bjørnland.

En viktig satsning i politiet er derfor å jobbe mer forebyggende, alene og sammen med andre:

− Kriminalitetsutviklingen i Norge er sammensatt, og kan ikke løses av enkeltaktører. Dette er utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap. Dette er våre ungdommer og vår felles trygghet, og vi må jobbe sammen for å for å snu utviklingen og hindre rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer, avslutter Bjørnland.

Invitasjon til pressen

Politidirektør Benedicte Bjørnland og Rikspolitisjef Anders Thornberg er tilgjengelige for pressen mellom kl. 1100 – 1145 for spørsmål og bilder.

På grunn av adgangskontroll ber vi om påmelding med navn og redaksjon til christian.hagen@politiet.no. Oppmøte i resepsjonen i Fridtjof Nansens vei 14 fra kl. 1045. Ta med gyldig pressekort og legitimasjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til pressekontakt i Politidirektoratet på telefon 993 90 214.