I november 2023 henla Statsadvokaten i Nordland saken hvor de to førerne av henholdsvis traktoren og personbilen var siktet. I tråd med politiets innstilling ble saken henlagt for begge de to siktede da det ikke var funnet tilstrekkelig bevis for at noen av de to hadde opptrådt uaktsomt på en slik måte at det kunne forklare ulykken.

Beslutningen om henleggelsen ble klaget inn til Riksadvokaten av de fornærmedes bistandsadvokat. Riksadvokaten har nå gjennomgått saken, og har besluttet at føreren av traktoren har overtrådt Veitrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3, da han ikke sørget for at traktoren hadde tilstrekkelig lys og refleks. For dette blir føreren av traktoren ilagt en bot på 5000 kr.

Riksadvokaten peker på at til tross for at traktorføreren bøtelegges for manglede lys og refleksbruk så er han enig med politiet og statsadvokatens vurdering i at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom manglende lys og refleks på tilhengeren, og dødsulykken som inntraff. Bøteleggingen av traktoren konstaterer derfor ikke skyld i ulykken. Det er flere sammenfallende årsaker til at ulykken fant sted, uten at straffeansvaret kan plasseres hos den enkelte sjåfør.