I 2008 ble det fra eksternt hold, først og fremst gjennom journalist Odd Isungsets dokumentarprogram Blodsporene fra Dagaliveien, fremført kritikk av at etterforskningen var avsluttet uten at alle adekvate etterforskningsskritt var gjennomført. Det resulterte i at Riksadvokaten i juli 2009 ga Kripos i oppdrag å sluttføre etterforskningen, og embetet uttalte i den forbindelse at handlingen fremstår som et angrep på grunnleggende samfunnsverdier. Oslo statsadvokatembeter er fortsatt ansvarlig på statsadvokatnivå.

Siden 2009 er det gjort nye etterforskningsskritt som supplerer resultatet av de tidligere undersøkelsene. Det samlede resultatet av etterforskningen gir ingen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boka Sataniske vers i april 1989. Handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet. Det legges til grunn at forholdet rammes av straffeloven (1902) § 99a samtidig som det er et forsøk på overlagt drap, jf. samme lov § 233 jf. § 49.

11. oktober 2018 er det 25 år siden angrepet, og den strafferettslige foreldelsesfristen vil da i utgangspunktet inntre. Det er imidlertid involverte i saken som politiet nå har siktet, og det er nylig iverksatt tiltak som innebærer at foreldelsesfristen for disse brytes. Etterforskningen ved Kripos vil derfor fortsette. De siktede er utenlandske statsborgere som ikke oppholder seg i Norge.

I og med at saken ikke er foreldet, er Kripos fortsatt interessert i informasjon som kan bidra til oppklaring. Kontaktinfo: 23 20 80 00 eller e-post: tips.kripos@politiet.no

Vi vil gjøre alt som realistisk sett er mulig for å oppklare saken, og av hensyn til den videre etterforskning og det sterke ønsket om oppklaring er det ikke mulig for politiet å gi ytterligere informasjon nå. Det må tas høyde for at også den videre etterforskningen vil være tidkrevende.