Politidistriktene har fått i oppdrag å inngå avtaler med kommuner i eget distrikt, og mange av de som ennå ikke har inngått avtaler er i prosess og ventes å inngå avtaler i nær fremtid. Samarbeidsavtalen er ment å være et gjensidig forpliktende dokument mellom politiet og landets kommuner som beskriver deres respektive tjenestetilbud. En samarbeidsavtale er basert på frivillighet fra kommunenes side.

Ulik status i politidistriktene

Det er ulik status på signering av slike avtaler. Sør-Vest har inngått avtaler med alle kommuner nå, mens Oslo politidistrikter har avtaler fra tidligere som oppdateres. Politidistriktene Møre og Romsdal, Nordland, Øst, Innlandet, Agder og Troms har nesten alle avtaler på plass. Sør-Øst er i gang og har undertegnet de første avtalene. Vest, Trøndelag og Finnmark politidistrikter har foreløpig ikke undertegnet noen avtaler, men jobber med dette.

I Trøndelag ønsker flere kommuner å vente med avtaler på grunn av kommende endringer i kommunestrukturen i nær fremtid. Politidirektoratet har fått rapportert at det var ni kommuner pr. 4.12. som ikke ville inngå samarbeidsavtale med politiet.

Flere kommuner har fått avtaler fra politiet og det forventes at det vil bli inngått flere avtaler i nær fremtid. Mange kommuner ønsker å behandle avtalene i politiske organ, noe som kan ta noe tid.

Politiet vil fortsette å levere gode polititjenester i hele landet uavhengig om det foreligger samarbeidsavtaler. Likevel er det viktig å påpeke at denne avtalen gir kommunene bedre mulighet til å påvirke den tjenesten de mottar. Samtidig er det slik at trygghetsskapende arbeid lokalt krever innsats fra flere parter. Politidirektoratet mener at slik innsats gir best resultat om den er godt koordinert, der gjensidig forpliktende avtaler mellom lokalt politi og kommunene vil kunne være et godt virkemiddel.