Avdekker stadig flere for høy fart
FotoUP

Tar man med tallene for fartsovertredelser for politidistriktene blir tallet over 100.000 saker. Dette er en økning på 20 % fra 2017. Totalt ble over 5.500 førerkort beslaglagt som følge av for høy fart. Antall fartsovertredelser i ATK var 78 050.

- I Nasjonal tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 er det satt som mål at flere sjåfører skal overholde fartsgrensene. På bakgrunn av dette vil UP derfor opprettholde, og øke, antall fartskontroller i 2019, sier UP-sjef Runar Karlsen.

- 9649 førere ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2018. Dette er en liten økning sammenlignet med i 2017. Rus er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor har UP siden 2014 hatt ekstra fokus på å bekjempe ruskjøring. UP har hatt en økning i antall anmeldelser på 10 % fra 2017, og en økning på hele 164 % fra 2014! Vi vil også i 2019 opprettholde antall ruskontroller, og ha som hovedregel at alle vi kontrollerer skal rus-testes, sier UP-sjefen. Gjennom hyppige kontroller og fokus på rus, vil dette være med på å få ned antall omkomne i trafikken.

Som tidligere nevnt viser de foreløpige tallene for omkomne i trafikken i 2018 at 108 personer har omkommet, mot 106 i 2017.