Avtalen ble formelt signert mellom Møre og Romsdal politidistrikt, Nordmøre krisesenter, Krisesenteret for Molde og omegn IKS, Krisesenteret for Sunnmøre, avdeling for kvinner og barn og avd. for menn og barn i Ålesund.

- Med hjelp av den nye avtalen skal vi gjøre tilbudet enda bedre og tilgjengelig. Avtalen formaliserer et samarbeid som er der allerede, og formaliserer en hittil taus kunnskap om kontaktpunkt og et ansvar som aktørene allerede har gjennom forskjellige handlingsplaner, samt lov og forskrifter, forklarer Arild Helland leder i forebyggende seksjon i Møre og Romsdal politidistrikt.

- Ivaretakelse av det gode samarbeidet vi alt har og samhandlingen videre ble vektlagt i avtalen. Vi skal ivareta utsatte for vold i nære relasjoner og ivareta disse sakene i straffesakssporet så vel som i det forebyggende sporet på best mulig måte, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden, sier Helland.

Det er anslått at politiet er involvert primært reaktivt i ca. 90 % av de som oppsøker krisesentra i dag. Det vil si at vi kommer inn som politi i etterkant av hendelser. En av intensjonene med avtalen for fremtiden er å få større fokus på det proaktive for å trygge de kvinner, menn og barn som er utsatt for vold/overgrep eller trusler om dette. Vi vil inn i forkant av hendelser.

- Arbeidet de ulike krisesentrene gjør er svært viktig og politiet ønsker med avtalen å anerkjenne de som særs viktige samarbeidspartnere og som ressurser for politidistriktet. Politiet ønsker å øke bevisstheten rundt tilbudet som er på sentrene og det svært gode faglige og menneskelige arbeidet de utfører, sier Helland.

Avtalen er et resultat av et langt samarbeid mellom alle krisesentrene i fylket og kontaktpunkt som politidistriktet har gjennom roller som trusselkoordinator, familievoldskoordinator, koordinator for "SARA" og "PATRIARK", det nye Støttesenteret for kriminalitetsutsatt med flere.

- Politiet har hatt stor glede av de lokale krisesentrenes kompetanse og engasjement i arbeidet med avtalen, forteller Helland.

- Husk at krisesentra kan kontaktes for rådgiving, og ikke bare når det er akutt, forteller Helland. Han oppfordrer alle til å se på nettsidene www.hvorlite.no og www.dinutvei.no, med et samtidig ønske om at alle utviser en høyere bevissthet om egen opplysningsplikt, varslingsplikt og avvergeplikt. Dette er plikter vi har alle sammen om vi har bekymring for om noen blir utsatt for vold og/eller overgrep.

 

SARA-modellen (Spousal Assault Risk Assesment Guide) er basert på et sett med definerte spørsmål som blant annet kartlegger voldsutøverens tidligere historie med partnervold, voldsutøverens sosiale og psykiske situasjon og partneres sårbarhet. Ut i fra svarene på spørsmålene vurderes det hvor alvorlig volden er, hvilken risiko som finnes for fremtidige voldshandlinger og hvilke tiltak som i hvert enkelt tilfelle skal iverksettes for å forhindre nye voldsepisoder. Modellen er en forskningsbasert metode utviklet i Canada på 1990-tallet.

PATRIARK er et strukturert klinisk risikovurderingsinstrument som benyttes for kartlegging av æresrelatert vold.