to bamser skulder ved skulder
illustrasjonsbilde

Bakgrunnen for at politidistriktet etablerte en underavdeling til Barnehuset Bodø var et ønske om å gi et bedre tilbud til barn som skal avhøres gjennom tilrettelagte avhør, og som særlig utsettes for ekstrabelastning som følge av dårlige flyforbindelser. I tillegg har Helgeland over tid hatt et høyt antall tilrettelagte avhør.

Uavhengig følgeevaluering

Etableringen har vært fulgt opp nøye og Agenda Kaupang har på oppdrag av Politidirektoratet gjennomført en følgeevaluering av pilotprosjektet som nå foreligger. I denne evalueringen blir pilotprosjektet beskrevet som en suksess, noe visepolitimester i Nordland, Heidi Kløkstad er svært godt fornøyd med.

- Resultatene som kommer fram i følgesevalueringen beskriver at kvaliteten på vårt arbeid er like god på underavdelingen som ved hovedhuset. Kvaliteten som vi leverer til barna har vært særlig viktig for oss og vi er selvfølgelig veldig fornøyd med at den uavhengige evalueringen kommer til denne konklusjonen, sier Kløkstad.

Nødvendig kompetanse tilgjengelig

Det er ikke nødvendigvis slik at en underavdeling av barnehuset er den beste løsningen. Kvaliteten må være ivaretatt. For politidistriktet er oppfølging av barn som har vært utsatt for eller vitne til kriminelle handlinger et av de mest prioriterte områdene. Høy kvaliteten på tilbudet disse barna får i møte med politiet skal det absolutt ikke rokkes ved.

- Vi har driftet underavdelingen gjennom et ambulerende fagteam fra barnehuset Bodø for å sikre lik kvalitet på begge stedene. Dette er en ressurskrevende løsning for barnehuset som også krever at spesialister som barnelege med spesialkompetanse og tannlege er tilgjengelig, forteller Kløkstad. Et godt samarbeid med fagmiljøene har sammen med de dedikerte medarbeiderne fra Statens Barnehus Bodø gjort det mulig å drifte en underavdeling med like høy kvalitet som hovedhuset.