Her drøftes utfordringene politiet har innenfor fagfeltet og trusselbildet. Videre gis det anbefalinger til prioriterte nasjonale innsatsområder/retninger.

Målet med rapporten er å belyse den organiserte kriminalitetens kompleksitet og hvilke utfordringer dette skaper for politiets forebyggende og bekjempende innsats.

Hovedtyngden av rapporten er viet en analyse av de fem kriminalitetsretningene innenfor den organiserte kriminaliteten som er vurdert som spesielt utfordrende.

Retningene som anbefales prioritert er:

  1. En helhetlig narkotikainnsats mot kokain
  2. Forebygge og bekjempe kriminelle gjenger
  3. Innsats mot vinningskriminalitet med særlig fokus på helerne
  4. Avdekke bakmennene i menneskehandel og menneskesmugling
  5. Avdekke hvitvasking og inndra utbytte fra straffbare handlinger

Dette er retninger hvor det anbefales en helhetlig politiinnsats. Videre gir rapporten en bedømmelse av hvordan disse fem kriminalitetsretningene vil påvirke politiets fremtidige strategivalg. Videre er det ønskelig å vektlegge betydningen av at innsatsen mot organisert kriminalitet må tilpasses lokale og regionale forhold.

Trendrapport - organisert kriminalitet