Kriminalomsorgdirektoratet og Politidirektoratet har utarbeidet en enkel samfunnsøkonomisk analyse for mulige virkninger ved overføring av ansvar for transport og fremstilling av varetektsinnsatte fra politiet til Kriminalomsorgen i politidistriktene Vest, Sør-Vest, Øst og Oslo.

Analysen viser at dette vil kunne frigjøre politikraft og redusere oppgavespennet i politiet. I tillegg kan det bli mindre tomkjøring, ettersom Kriminalomsorgen vil ha transportbaser i nærhetene av fengsler. Det forventes også bedre styring og samordning av transporter og fremstillinger hvis Kriminalomsorgen overtar ansvaret.

Transportpilot

August 2014 overtok kriminalomsorgen ansvar for transport og fremstilling av varetekts­innsatte i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold.