Politiet kan ikke bekjempe miljøkriminalitet alene. En effektiv kriminalitetsbekjempelse krever derfor et nært og godt samarbeid mellom politi og kontrolletater, basert på et godt kunnskapsgrunnlag.

Denne veilederen skal støtte politidistriktene i arbeidet med å gjennomføre risikoog sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Gjennom en kartlegging og rangering av verdier, skal ROS-analysene legge grunnlaget for en mer systematisk og kunnskapsbasert tilnærming til både forebyggende og bekjempende tiltak.

Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse for miljøkriminalitet

Miljøkoordinatorrollen - evaluering

Politidirektoratet har evaluert miljøkoordinatorrollen innen fagområdet miljøkriminalitet. Evalueringen avdekker behov for endringer.

Politiets arbeid med miljøkriminalitet må tilpasses lokale utfordringer. Politidirektoratet mener imidlertid at evalueringen avdekker for store forskjeller i utøvelsen av miljøkoordinatorrollen mellom distriktene.