Ingen områder i politidistriktet oppleves å være utenfor politiets kontroll eller utrygge for politiet å gå inn i.

Strategisk stab ved Oslo politidistrikt har gjennomført en begrenset forundersøkelse for å få innblikk i hvordan ansatte i politidistriktet vurderer om såkalte parallellsamfunn finnes her, og hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer de mener kan påvirke en utvikling i den retning. Deres erfaringer og innsikt belyser hvordan "parallellsamfunn" forstås og vurderes med det særegne politiblikket.

Utfordringer i form av lovbrudd, ordensforstyrrelser og alternative normsett finner man i kriminelle miljøer, hos enkeltaktører, familier og på enkeltadresser der ofte rus og psykiatri også er et problem. Flere mener at tendensen til lukkede kriminelle miljøer i nærmiljøene har vært større tidligere

Utfordringer i politidistriktet knyttes i stor grad til sosioøkonomiske forskjeller. Da ofte som sosiale forskjeller langs etniske skillelinjer, selv om etnisitet i seg selv ikke synes å være kjernen i utfordringen.

De politiansatte mener likevel at situasjonen lett kan forandre seg i negativ retning. For å hindre dette med politiets virkemidler, understrekes særlig betydningen av et velfungerende, reelt nærpoliti med vekt på systematisk tillitsskapende arbeid, og SaLTo-samarbeidet med Oslo kommune og andre.