Den ferskeste voldsrapporten ble publisert februar 2011, og er en analyse av tallene fra 2. halvår 2009.

Målet med undersøkelsen er å øke innsikten i kriminalitetsutviklingen innenfor vold. Noen av spørsmålene som stilles i analysen er: Hvor, når og hvordan skjer voldsutøvelsen? Hvem er ofrene og gjerningspersonene? Hva er relasjonen mellom dem? Hvilke situasjoner og konflikter utløser voldshandlingene? Kunnskap om disse spørsmålene kan bidra til å gjøre politiet og det øvrige samfunn i bedre stand til å forebygge vold.

Rapportene handler om den volden som blir anmeldt til politiet. En del vold skjer også i det skjulte og blir aldri anmeldt til politiet. Det er grunn til å anta et visst omfang av mørketall når det gjelder denne typen av kriminalitet.

Kriminalitetstypen vold inkluderer hovedstatistikkgruppene personlig frihet (trusler) og fysisk vold (liv, legeme, helbred). Denne rapporten er avgrenset til å omhandle anmeldelser for fysisk vold. Alvorlighetsgraden innenfor denne hovedstatistikkgruppen varierer fra legemsfornærmelser til drap.