Det vil bli stilt krav til god arealutnyttelse med fleksibilitet, energieffektivitet, universell utforming samt ivaretakelse av politiets arbeidsplasskonsept.

Estimert behov antas å være fra 1 800 til 2 400 BTA, i nye eller rehabiliterte lokaler. Lokalene ønskes innflytningsklare innen utgangen av Q3 2023.

Jamfør områdekartet er Hammerfest sentrum ønsket lokalisering, men omegn som Rypefjord eller nedre Prærien vil vurderes. God plassering i nærhet til RV94, og eventuelt FV391 vektlegges.

Det søkes lokaler som har god tilgjengelighet for publikumstjenester, og som er godt tilrettelagt for politiets operative virksomhet. Arealet må ha parkeringsmuligheter for politiets kjøretøyer.

Innleieprosessen vil følge instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Markedsundersøkelsen vil være retningsgivende for valg av videre strategi. I det tilfelle man beslutter å gjennomføre en anskaffelse, vil utvalgte interessenter bli invitert med videre i prosessen.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 2.12.2021 ved å sende inn prospekt for planlagte og prosjekterte lokaler, hvor det redegjøres for ovennevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA-pliktige.

Prospekt og tilhørende dokumenter sendes på epost til Politiets Fellestjenester, v/Adrian P. Hafeld

E-post: adrian.paulsen.hafeld@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no  eller tlf. 400 33 544.

Kart Hammerfest.png