Handlingsplanen skal bidra til å nå målene om at andelen straffesaker som oppklares skal økes, saksbehandlingstiden skal reduseres og antall ikke påtaleavgjorte straffesaker skal reduseres betydelig. For å oppnå dette må handlingsplanen legge særlig vekt på tiltak for å heve etterforskningens
status og videreutvikle etterforsking som fag hva gjelder etterforskingsledelse, kompetanse, praksis, øvelse og evaluering.

Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet (PDF, 1.2 MB)