11. februar orientere politiet og familiens bistandsadvokat om ny kontakt fra den antatte motparten. Kontakten kom ved denne anledningen på en ny kommunikasjonsplattform. Til tross for flere oppfordringer om å sende livsbevis, har dette per i dag ikke kommet.

Ikke livsbevis eller ny kontakt

Det har heller ikke vært noen ny kontakt med motparten i etterkant av 11. februar. Siste kjente livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er derfor fremdeles 31. oktober 2018.

- Mangelen på livsbevis bekymrer naturligvis politiet. Både med tanke på den tiden som har gått og på bakgrunn av at kommunikasjonen er flyttet over i en mer egnet plattform for livsbevis, er det naturlig for politiet å stille spørsmål ved, og også nå i større grad betvile, om Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Ikke endret hovedhypotese

Helt fra starten har politiet jobbet etter ulike hypoteser, men hovedhypotesen har hele tiden vært bortføring. Samlet sett finner politiet per nå ikke grunn til å endre hovedhypotesen.

- Vi vurderer det fortsatt slik at det er overvekt av faktorer som kan indikere en bortføring. Dette bygger blant annet på det skriftlige dokumentet som ble funnet i Sloraveien, at det er sikret spor på åstedet, de uidentifiserte personene ved Futurumbygget på morgenen 31. oktober og at det har vært en begrenset kommunikasjon med en mulig motpart flere ganger i etterkant av 31. oktober, sier Brøske.

- Kan være plausible forklaringer

Han understreker at politiet ikke kan utelukke at det kan være flere mulige plausible forklaringer på at det ikke har kommet noen livsbevis.

- Det kan være et konkret og bevisst valg fra motparten. Vi kan heller ikke utelukke at noe har gått galt under eller i etterkant av en bortføring, og at motparten derfor ikke har mulighet til å sende livsbevis, sier Brøske.
Han sier politiet også må ta høyde for at motparten ikke har mottatt budskapet fra den siste pressebriefen 11. februar, men understreker at politiet vurderer dette som lite sannsynlig,.

Politiet kan derfor heller ikke utelukke at vi fortsatt kan motta livsbevis, eller at en antatt motpart vil ta ny kontakt.
- Vi oppfordrer derfor nok en gang den antatte motparten til å gi bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live, sier Brøske.

Fremdeles høyt prioritet

I mangel av livsbevis og at politiet nå mener det er grunn til å trekke i tvil om Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, vil det være et spørsmål om dette vil endre politiets hovedmålsetning.

- Inntil politiet gjør nye vurderinger eller får ytterligere holdepunkter for at  Anne-Elisabeth Hagen ikke er i live, er vår hovedmålsetning fremdeles uforandret. Vi jobber derfor fortsatt for å gjenforene Anne-Elisabeth Hagen med familien, sier Brøske.
Saken er fremdeles høyt prioritert i politiet, og både de nasjonale bistandsressursene, Kripos, Økokrim og Oslo politidistrikt, og den internasjonale bistanden er videreført.
 

Tips

Politiet har til nå mottatt 1530 tips i saken. Mange av tipsene gjelder biler, personer og mulige skjulesteder. Arbeidet med å gjennomgå tipsene er ikke ferdig ennå.

- Mange av tipsene er, slik vi vurderer det nå, sjekket ut av saken. Det å sjekke ting ut av saken er også svært viktig i en etterforskning som denne, sier Brøske.
Han understreker at tips som per nå ikke virker relevante,  plutselig kan vise seg å bli det senere i etterforskningen.

Innsendte spor

Det er gjennomført åstedsundersøkelser både inne og ute i Sloraveien, og i forbindelse med dette er det sikret en rekke sporprøver. Prøvene er sendt til analyse i flere etapper, og de fleste av disse er nå besvart.

- Slik saken står nå, og på bakgrunn i de svarene vi har fått så langt, er det imidlertid få konkrete spor fra åstedet å jobbe videre med, sier Brøske.

Personene ved Futurumbygget

Personene ved Futurumbygget er fremdeles ikke identifisert, og politiet betrakter dem fortsatt som interessante.

- Vi har fått flere tips om navngitte personer. Disse tipsene er fulgt opp, men har så langt ikke gitt konkrete resultater, sier Brøske.

I tillegg til
etterlysningen i media, er det foretatt en rekke ulike undersøkelser i identifiseringsarbeidet. Dette innebærer blant annet undersøkelser av elektroniske spor. Det er også gjennomført analyser for å anslå høyde på mennene. Person på video 1 anslås å være mellom 180-188 cm, mens person på video 2 anslås å være mellom  176 og 182 cm.

Søk og funn i Langvannet

Politiet gjennomførte som kjent et søk i Langvannet i samarbeid med Oslo brann- og redningsetat, og det ble gjort noen funn. Noe av det som ble funnet var blant annet bilskilt og en mobiltelefon.

- Slik saken står nå, og på bakgrunn av de undersøkelsene som er gjennomført, mener vi det er lite sannsynlig at funnene har noe med denne saken å gjøre. Langvannet ligger sentralt til i et boligområde, og det er derfor ikke unaturlig at vi fant noen gjenstander i vannet da vi søkte der, sier Brøske.

Kjøretøy 

Når det gjelder kjøretøy som har vært i området i den aktuelle perioden, har politiet sikret seg et betydelig digitalt materiale. Dette jobber vi fremdeles med, og slik saken står nå, er flere kjøretøy sjekket ut. Også i dette materialet kan det være informasjon som viser seg å være interessant på et senere tidspunkt, også sett i sammenheng med andre spor.