Du kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til å forebygge kriminalitet, og som bidrar til at:

 • ansatte i hjelpeapparatet øker kunnskap om forebygging
 • ungdom i risikosonen fanges opp av hjelpeapparatet
 • ungdom i risikosonen opplever mestring
 • miljøer for ungdom blir tryggere

Det er satt av 7,4 millioner kroner. Søknader som gjelder beløp under 200 000 kroner vil som hovedregel bli nedprioritert.

Disse kan søke om tilskudd:

 • frivillige og andre ideelle organisasjoner
 • privatpersoner, dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert
 • frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret

Typer av tilskudd

Du kan søke om driftstilskudd eller prosjekttilskudd:

 • Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltakets tjenestetilbud overfor en målgruppe.
 • Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger.

Det gis ikke midler til forskningsprosjekter og evalueringer.

Målgruppe for ordningen

Den primære målgruppen for ordningen er barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminalitet, samt barn og unge som står i fare for å bli utsatt for kriminalitet.

Tiltak som retter seg mot en bredere målgruppe kan vurderes.

Barn og unge i risikosonen

Begrepet risikofaktorer brukes som en fellesbetegnelse om forhold som øker faren for at barn og unge utvikler vansker. Dette kan dreie seg om både miljørelaterte faktorer og individrelaterte faktorer. Miljørelaterte faktorer dekker flere ulike nivåer: 1) samfunn, 2) nærmiljø, bomiljø, barnehage, skole og arbeidsmiljø, og 3) familie og sosialt nettverk.

Hjelpeapparatet

 • Ansatte i ulike offentlige etater som skole, barnevern, politi, helsevesen osv.
 • Frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider forebyggende overfor barn og unge.

Du må sende søknad innen 1. mars 2018.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

 • Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert.
 • Tiltaket retter seg mot barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminalitet, herunder kriminalitet ved bruk av internett eller teknologi, eller forebygging av kriminalitet som rammer barn og unge.
 • Tiltak som understøtter samarbeid innenfor rammen av politiråd.
 • Tiltaket bidrar til å styrke kompetansen om forebygging blant ansatte innen hjelpeapparatet, foreldre eller andre voksne som jobber med barn og unge.
 • Tiltaket når ut til så mange som mulig i målgruppen.
 • Tiltaket innebærer samarbeid mellom ulike aktører.
 • Tiltaket har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt.
 • Tiltaket har overføringsverdi.
 • Tiltak som er avhengig av mange bidragsytere kan bli nedprioritert dersom dette vurderes som en risikofaktor med hensyn til gjennomførbarhet.
 • Prosjekter som er planlagt med varighet over flere år kan bli nedprioritert grunnet usikkerhet om videre finansiering
 • Ved tiltak rettet mot å forebygge bestemte typer av kriminalitet med en bredere målgruppe enn barn og unge, prioriteres områder knyttet til vold. Herunder vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, radikalisering og hatkriminalitet (kriminalitet motivert av hat/fordommer på grunnlag av etnisk tilhørighet, religion eller seksuelle orientering m.m.).
 • Tiltak som har et direkte kriminalitetsforebyggende formål prioriteres fremfor tiltak som har et annet hovedformål, og hvor det kriminalitetsforebyggende aspektet fremstår som mer indirekte.
 1. Fyll ut søknadsskjema for tilskudd til kriminalitetsforebyggende
  tiltak
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal du redegjøre for dette.
  • Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.
 2. Legg ved:
  • vedtekter og siste godkjente årsregnskap
  • beskrivelse av tiltaket, formål, målgruppe og mål
  • plan for gjennomføring med tiltak, virkemiddel, samarbeidspartnere, organisering og tidsperspektiv
  • beskrivelse av hvordan prosjektet videreføres
  • budsjett for tiltaket/prosjektet
  • eventuelle tilleggsopplysninge
 3. Send søknad og vedlegg til politidirektoratet@politiet.no.

Tildelingen av tilskudd fra departementet skjer normalt innen utgangen av mars.

Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august.

Alle vil få skriftlig tilbakemelding når søknaden er behandlet.

Blir du tildelt søtte, skal du rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil 200 000 kroner må du sende en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med 200 000 kroner kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregel skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra tilskuddsforvalter.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at du som tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 • innføre strengere rapporteringsrutiner
 • avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 • redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • kreve at tilskuddet betales tilbake

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret.

Du har anledning til å klage på vedtak om tilskudd.

Klagefristen er 3 uker fra du mottar vedtaket, og klagen sendes til Politidirektoratet. Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans.

Regelverket for tilskuddsordningen er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 15. januar 2016. Se Stortingets budsjettvedtak 17. desember 2015 og Prop. 1 S (2015-2016) kap. 440, post 70.

Kontakt oss

Har du spørsmål om tilskuddsordningen, ta kontakt på e-post: hanne.marie.persson@politiet.no