Reglene for gjennomføringen av tvangsdekning er forskjellige for ulike formuesgoder og reguleres nærmere i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8-12.