Når trenger jeg notarialbekreftelse

Skal du bruke dokumenter i utlandet, vil du ofte bli bedt om notarialbekreftelse. Det kan også være nødvendig i andre sammenhenger. Som regel vil det være en utenlandsk myndighet, en organisasjon eller et firma som ber om at et dokument må notarialbekreftes før de kan bruke det.

Hvem foretar notarialforretninger

Notarialforretning gjøres av notarius publicus, som kan være:

Hvordan går jeg fram

Når du blir bedt om å notarialbekrefte et dokument, henvender du deg til notarius publicus med dokumentet og forklarer hva som ønskes bekreftet. Du vil da få beskjed om hvilken type dokumentasjon du må legge fram.

Hva kan notorialbekreftes

Notarius publicus kan gi forskjellige typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder, og hva som legges fram av dokumentasjon.

De vanligste formene for notorilabekreftelse er:

 • Bekreftelse av underskrift
  Dette gjøres etter personlig frammøte og framvisning av legitimasjon. Som legitimasjon godtas pass, bankkort og førerkort av ny type. Bekreftelse av underskrift kan være aktuell på fullmakter til representanter i utlandet, fullmakter og skjøter vedrørende kjøp og salg av eiendom i utlandet, dokumenter i forbindelse med adopsjon av utenlandske barn eller dokumenter vedrørende arv fra utlandet.

 • Bekreftelse av underskrift og signaturrett i firma
  Krever personlig frammøte og framvisning av legitimasjon og firmaattest fra Brønnøysundregisteret. Firmaattesten skal være original, og normalt ikke eldre enn seks måneder. Det kan f. eks. være forretningsavtaler, fullmakter eller patentsøknader som kan trenge en slik bekreftelse.

 • Forsikring på ære og samvittighet
  Brukes når man foran notarius publicus skal forsikre at det som står i dokumentet er korrekt. Det vil framgå av ordlyden i dokumentet at slik type bekreftelse er ønsket. Dette er mest aktuelt på dokumenter til USA og Canada. Du må møte personlig og vise legitimasjon.

 • Bekreftelse av rett kopi
  Dette er aktuelt for dokumenter som skal brukes for utenlandske myndigheter. Det må godtgjøres hvilket formål kopiene skal brukes til. Kopiering av attester og vitnemål for skole- eller jobbsøknader bekreftes ikke hos notarius publicus. Kopier til slik bruk kan attesteres av dokumentets utsteder eller et kopieringsbyrå.

 • Leveattest
  En slik attest kan gis i forbindelse med utbetaling av pensjon fra utlandet. Du må møte personlig hos notarius publicus og vise gyldig legitimasjon.

 • Vekselprotester
  Dette utføres av notarius publicus når vekselinnehaveren vil sikre bevis for at vekselen i tide er forevist til aksept eller til betaling.

Find your local police

Your position
 1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.