Det kan vere i samband med små eller større utgreiingar og/eller forskingsarbeid, til dømes studentoppgåver, kartleggingar og større forskingsprosjekt. 

Vil du søke om innsyn i spesielle straffesaker må du sende ein søknad om dette til Riksadvokaten. I enkelte saker må du sende ein søknad både til Politidirektoratet og Riksadvokaten.

Slik søker du

Søknaden skal innehalde:

 • kven som søker innsyn
 • kompetansen til søkar
 • ei tydeleg skildring av kva det blir søkt om
 • grunngjeving for behovet for data, mellom anna samfunnsnytten
 • korleis informasjonen skal hentast inn, inkludert val av respondentar og mengd
 • korleis datamaterialet skal bli tatt vare på
 • korleis informasjonen skal bli brukt

All forsking er underlagt hovudregelen om samtykke. Dersom det ikkje er aktuelt å innhente samtykke frå informantar/respondentar og/eller anonymisere data, må dette grunngjevast.

Kva for dokumentasjon må du sende med?

Ved forskingsprosjekt skal prosjektskildringa leggast ved og det skal gjerast greie for den faglege forankringa. Du må sende med dokumentasjon på at forskinga blir kontrollert av ein ansvarleg person med førstestillingskompetanse. Det vil seie ein person som er førsteamanuensis, førstelektor eller førstebibliotekar. Du må ha med namnet, kontaktinformasjonen og signaturen til denne personen i søknaden.

Slik behandlar vi søknader

Datainnsamlinga du søker om må vere i tråd med det juridiske regelverket. I samband med dette vurderer Politidirektoratet problemstillingar som:

 • Krevjast det fritak frå teieplikta til tenestepersonar? Du kan søkeinnsyn i teiepliktige opplysingar når du skal bruke opplysingane til forsking.
 • Rører undersøkinga på annan måte ved informasjon ein skal teie om?
 • Blir anonymiteten verna ved sensitive data?

Vi vurderer kor stort inngrep eit fritak frå teiepliktige opplysningar vil vere i personvernet til enkeltpersonar. Vi ser då på kor sensitive opplysingane er. Vi ser òg på kor lenge innsynet skal vare, og kor omfattande det skal vere. I fleire tilfelle sender vi saker til Rådet for teieplikt og forsking. Dei vil då uttale seg om saka. Det er Politidirektoratet som avgjer saka.

Politidirektoratet gjer òg ei vurdering av søknaden opp mot forskingsetiske retningslinjer. Døme på problemstillingar vi vurderer:

 • Blir datainnsamlinga gjennomført på ein mest mogleg lempeleg måte, slik at politiet generelt og informantane eller respondentane spesielt, ikkje blir belasta meir enn naudsynt?
 • Er det allereie planlagt eller fullført tilsvarande undersøkingar som dekker behovet for data?

Vi ser i tillegg på kva verdi forskinga har for samfunnet og vi gjer ei vurdering av korleis vi eventuelt reint praktisk skal utlevere opplysingane.

Politiet har avgrensa ressursar og Politidirektoratet må i tillegg gjere praktiske vurderingar av om prosjektet og undersøkinga skal prioriterast innanfor gjeldande rammer.

Søknaden skal sendast til politidirektoratet@politiet.no. Merk tydeleg kva søknaden gjeld. Det kan ta inntil 6 månader å behandle søknaden. Du får svar per brev eller e-post.