En søknad om innsyn i politiets straffesaksregister skal også sendes Politidirektoratet dersom innsyn søkes generelt på journalnivå, til for eksempel utplukking av saker. Dersom det søkes om innsyn i spesielle straffesaker skal en søknad sendes Riksadvokaten. I enkelte saker skal en søknad sendes til både Politidirektoratet og til Riksadvokaten. Politidirektoratet vil vurdere søknaden både etter politiregisterloven § 23 første og andre ledd, dvs. om personlige forhold m.v. og hensynet til etterforskning, operativ virksomhet og organisering m.v. Dette blir vurdert av forskjellige enheter i Politidirektoratet og noen ganger av underliggende enheter.

Slik søker du

Søknad om innsyn i taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med forskning må inneholde en beskrivelse av:

 • hvem som søker innsyn
 • søkers kompetanse
 • hvilke taushetsbelagte opplysninger det søkes om innsyn i
 • hvorfor det søkes om innsyn
 • samfunnsnytten ved forskningen
 • hvorfor anonymisering eller samtykke ikke er aktuelt
 • hvordan innsynet ønskes gjennomført (hvem, varighet, omfang)
 • hvordan informasjonen oppbevares
 • hvordan informasjonen skal brukes
 • kopi av prosjektbeskrivelsen
 • kopi av spørreskjemaer

Dokumentasjon du må sende med

 • Kopi av melding til NSD om at personopplysingslovens krav om melde- og konsesjonsplikt er oppfylt.
 • At forskningen oversees av en ansvarlig person med førstestillingskompetanse. Vedkommendes navn, kontaktinformasjon og signatur oppgis i søknaden.

Betingelser

Et eventuelt samtykke er betinget av at søkeren og alle som skal behandle opplysningene undertegner en taushetserklæring. Politidirektoratet gir kun samtykke til dispensasjon fra taushetsplikt dersom all innsamling, oppbevaring og bruk av taushetsbelagte opplysninger skjer på en faglig forsvarlig måte, og at alle personidentifiserende opplysninger anonymiseres ved eventuell publisering. Lydfiler anonymiseres ved prosjektslutt.

Søknaden sendes per e-post eller post til Politidirektoratet.

Behandling av søknader og svar

Politidirektoratet vurderer betydningen av forskningen og graden av inngrep i den enkeltes personvern som en eventuell dispensasjon vil medføre. Dette kan være grad av sensitivitet, og omfanget av innsynet/tilgangen i tid og mengde, og forskningens samfunnsmessige verdi. Videre gjøres en vurdering av det praktiske rundt datautleveringen.

I flere tilfeller sendes innsynssakene til Rådet for taushetsplikt og forskning for uttalelse, før saken avgjøres hos Politidirektoratet. Det kan ta inntil 4 måneder å behandle søknaden. Du får svar per brev eller e-post.

Retten til innsyn er forankret i politiregisterloven.