Du har i tillegg rett til å få vite:

 • hvorvidt opplysninger om deg er utlevert til andre
 • hvem de i så fall er utlevert til
 • hvilken type opplysninger som er utlevert

Innsyn i straffesaker er nærmere regulert i politiregisterforskriften og straffeprosessloven. 

Unntak fra innsynsretten

Politiet kan nekte innsyn hvis det er nødvendig, for eksempel av hensyn til kriminalitetsbekjempelse eller vern av andre personer.

Hvordan får jeg innsyn?

For å få tilgang til opplysningene må du fylle ut et skjema for begjæring om innsyn. Begjæring betyr anmodning eller søknad.

Skjema

Hva må du huske på?

 • Angi hvilket register du ønsker innsyn i eller beskriv i hvilken sammenheng du mener at du er registrert. Les mer om politiets registre på skjema for begjæring om innsyn.
 • Du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Les mer om hva som anses som gyldig legitimasjon i skjemaet.
 • Innsyn i reaksjonsregisteret, som inneholder en oversikt over strafferettslige reaksjoner, får du muntlig på politistasjonen.
 • Ved innsyn i politioperativt register (PO), må du angi tid, sted og hendelse eller på annen måte identifisere den antatte registreringen det søkes innsyn i.
 • Ønsker du innsyn i lydlogg, må du i tillegg til å angi tid, sted og hendelse, oppgi telefonnummeret du ringte fra da samtalen din ble registrert.
 • Innsynsforespørsler i bekymringssamtaler og arrestjournaler må referere til navn på politidistrikt, navn på by eller stedsnavn hvor samtalen eller oppholdet i arresten fant sted.

Hvor skal begjæringen sendes?

Skjemaet sendes til behandlingsansvarlig, som behandler begjæringen om innsyn. Hvor du skal sende skjemaet avhenger derfor av hvilke registre du ber om innsyn i. Hvem som er ansvarlig for de ulike registrene fremgår av skjemaet. Skjemaet kan også sendes eller leveres til det politidistriktet som registrerte hendelsen eller til politidistriktet der du bor. Husk å ha med gyldig legitimasjon.

Finn kontaktinformasjonen til politiet

Hvordan er saksgangen?

 • Politiet skal svare på innsynsbegjæringen snarest mulig og senest innen 30 dager. Svaret vil bli sendt til oppgitt adresse eller til den som representerer deg, som for eksempel en advokat.
 • Svar på innsynsbegjæringen er et enkeltvedtak som kan påklages til Politidirektoratet.

Regelverk

Reglene om innsyn i politiets registre står i politiregisterloven § 49, politiregisterforskriften kapittel 13 og 17, og politiregisterforskriftens del 11 som inneholder konkrete bestemmelser om innsyn i det enkelte register.

Innsyn i straffesak reguleres i straffeprosessloven og politiregisterforskriften kapittel 27.

Politiregisterloven

Politiregisterloven og politiregisterforskriften stiller krav til politiets og påtalemyndighetens behandling av personopplysninger. Lovens formål er å bidra til at politiets og påtalemyndighetens oppgaver utføres effektivt, at personvernet ivaretas, og at den enkelte opplever forutsigbarhet og rettssikkerhet ved behandling av opplysninger.

Regelverket inneholder blant annet bestemmelser om:

 • taushetsplikt og utlevering av opplysninger
 • politiets registre
 • grunnleggende personvernprinsipper om formålsbestemthet, nødvendighet og opplysningenes kvalitet
 • den registrertes rettigheter, som informasjonsplikt, rett til innsyn, klageadgang og erstatning
 • retting, sperring og sletting av opplysninger
 • vandelskontroll
 • internkontroll og informasjonssikkerhet
 • Datatilsynets kontroll av og tilsyn med politiets behandling av opplysninger