Følgende informasjon kan registreres i SIS:

  • Personer som er etterlyst for pågripelse og utlevering, eller av andre grunner er etterlyst av justismyndighetene.
  • Personer som ikke har rett til innreise eller opphold i Schengen-området.
  • Personer som er meldt savnet.
  • Stjålne eller tapte gjenstander som kjøretøy, kjennemerker eller id-dokumenter.

Innsyn i SIS

Hvis du er registrert i SIS, har du rett til å få opplyst hvilke opplysninger om deg selv som er registrert. Du kan kun få innsyn i opplysninger som er registrert om deg eller gjenstander du eier.

Unntak fra innsynsretten

Du kan ikke få innsyn i opplysninger hvis det kan skade gjennomføringen av tiltaket det er anmodet om, eller hvis vernet av ander personer tilsier det. Du får heller ikke innsyn i registeret i det tidsrommet det er anmodet om observasjon.

Hvordan får jeg innsyn?

Du kan bare få innsyn i opplysninger om deg selv, eller hvis du eier den gjenstanden som er registrert. Begjæringer om innsyn avgjøres i første instans av Kripos.

Ønsker du innsyn, må du fylle ut skjemaet Begjæring om innsyn i Schengen informasjonssystem (SIS), (349 kB) og sende det til:

Kripos
Postboks 2094 Vika
0125 Oslo

Alternativt kan du sende det til den myndighet som har besluttet registrering. Du må legge ved kopi av et offentlig identitetsdokument med bilde (pass eller førerkort). Hvis du er utenlandsk statsborger, må du legge ved kopi av utenlandsk offentlig ID-kort, det vil si pass eller annet dokument som er godkjent. Du får svar på innsynsbegjæringen snarest mulig, og senest innen 30 dager etter at søknaden din er mottat.

Hva gjør jeg hvis det er registrert feil data?

Du kan kreve at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv blir rettet eller få slettet opplysninger som er feil. Det samme gjelder opplysninger det ikke er adgang til å registrere. Muligheten for å kreve retting og sletting gjelder også hvis du er eier av registrert gjenstand.

Behandling av søknad om retting og sletting av uriktige opplysninger forutsetter at du tidligere har fått innsyn i, eller underretning om den registreringen begjæringen gjelder. Søknad om retting og sletting skal være begrunnet. Den kan enten sendes Kripos eller den myndighet som har besluttet registrering.

Erstatning

Du kan ha krav på erstatning for skade som er påført på grunn av at opplysninger er registrert, eller brukt i strid med reglene for behandling av opplysninger i SIS. Ønsker du å kreve erstatning, må du gjøre det senest ett år etter at du fikk vite hva som var registrert.

Søknad om erstatning sender du til som Kripos, eller den myndighet som har besluttet registrering.

Klagemulighet

Den registrerte eller eieren av registrert gjenstand kan påklage avgjørelser om innsyn, retting eller sletting og erstatning.

Fristen for klage er 3 uker fra du fikk beskjed om Kripos sin beslutning. Klagen må være skriftlig og undertegnet. Du må henvise til beslutningen du klager over og den endring du ønsker i beslutningen du klager på. Klagen bør begrunnes.

Hvor skal klagen sendes?

Klagen sendes Kripos som vurderer saken på nytt og eventuelt videreformidler klagen til Politidirektoratet (POD) hvis Kripos selv ikke finner grunn til å omgjøre avgjørelsen. POD sender deretter klagen til Datatilsynet for uttalelse.

Datatilsynets kontroll med behandling av opplysninger

Datatilsynet skal kontrollere at SIS-loven og forskrifter gitt i medhold av loven blir fulgt og at feil eller mangler blir rettet.

Datatilsynet kan etter ønske fra den registrerte, kontrollere at opplysningene om vedkommende i SIS er riktige, og om opplysningene er registrert og brukt i samsvar med denne loven.

Datatilsynet kan også veilede deg i prosessen i forbindelse med begjæringer om innsyn, retting, sletting, erstatning og klage i SIS.

Ønsker du informasjon om hvordan du kan søke om innsyn i SIS hos en annen konvensjonspart, se EU's Guide for exercising the right of access.

Kontaktinformasjon:

Kripos
Postboks 2094 Vika
0125 OSLO

Telefon: +47 23 20 80 00
Faks: +47 23 20 88 80
E-post: kripos@politiet.no

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep.
0031 OSLO

Telefon: +47 23 36 41 00
Faks: +47 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0034 OSLO

Telefon: +47 22 39 69 00
Faks: +47 22 42 23 50
E-post: postkasse@datatilsynet.no