Krav om erstatning kan bare legges frem dersom du, eller en gjenstand du eier, har blitt påført skade som følge av at opplysninger er behandlet eller brukt i strid med reglene.

Du kan også kreve erstatning av ikke-økonomisk art (oppreisning). Du kan bare få oppreisning dersom det kan fastslås at skaden skyldes feil eller forsømmelser fra politiets side.

Har du vært siktet i en straffesak, må du fremsette krav om erstatning etter straffeprosesslovens kapittel 31.

Hvordan krever jeg erstatning?

Det må være en sammenheng mellom erstatningskravet og det økonomiske tapet du har blitt påført som følge av den ulovlige behandlingen av opplysningene.

  • Du må dokumentere at du har blitt påført et økonomisk tap som følge av at politiet har behandlet opplysninger om deg på en ulovlig måte. I tillegg må du dokumentere tapets størrelse.
  • Erstatningskravet skal være skriftlig og undertegnet.
  • Erstatningskravet må legges frem før det er foreldet. Foreldelsesfristen er tre år.

Hvor skal jeg sende erstatningskravet?

Kravet sendes det politidistriktet eller særorganet der den lovstridige behandlingen skal ha funnet sted. Den behandlingsansvarlige skal ta stilling til erstatningskravet.

Klage

Hvis du ikke får medhold i erstatningskravet, eller er uenig i det utmålte beløpet, kan du klage på politiets avgjørelse.

Lovverk om erstatning

Reglene om erstatning står i politiregisterloven § 56 og politiregisterforskriften kapittel 19.