Årets medarbeiderundersøkelse er den første som er gjennomført etter opprettelsen av Vest politidistrikt. Forrige undersøkelse var i 2015, før sammenslåingen.

- Overordnet er det gode resultat her i Vest. Årets undersøkelse blir en nullpunktmåling for det nye politidistriktet. Resultatene viser at vi er på rett vei, sier visepolitimester Øystese.

Stolte medarbeidere

På alle hovedtema skårer politidistriktet tilnærmet likt med snittet i resten av etaten. Årets undersøkelse viser at 86 prosent av de som svarte er godt tilfreds med jobben sin. 90 prosent er stolte over å jobbe i politiet og 79 prosent forventer å være ansatt ved sin arbeidsplass om to år. 4 av 5 opplever arbeidsglede i sin enhet.

- Det er bare å glede oss over disse svarene. Vi ser også at 3 av 4 ansatte opplever at etaten har et godt omdømme utad. Politiet er avhengig av tillit for å kunne gjøre en god jobb. Våre fremste ambassadører er våre ansatte, som gjør en fantastisk dag innsats hver dag, sier visepolitimesteren.

Samtidig understreker Øystese at det er flere forbedringspunkter. Blant annet svarer hver femte medarbeider at de merker at arbeidet belaster en så mye at det påvirker helsen negativt.

- Det er ingen tvil om at politiyrket er krevende. Derfor må vi jobbe med å finne gode tiltak for å redusere belastningen for den enkelte medarbeider, sier Øystese.

Har tro på ledelsen

Sett under ett, er 3 av 4 ansatte i Vest politidistrikt godt fornøyd med lederne sine. 57 prosent av de ansatte har også tro på at politimesterens ledergruppe leder organisasjonen på en god måte.

- Dette resultatet gir oss et godt utgangspunkt for gjennomføringen av politireformen. Gode ledere på alle nivå er avgjørende og dette er et område vi kommer til å ha fokus på fremover, sier Øystese.

Trygt å si ifra

Etter flere krevende varslingssaker ble det i 2016 opprettet en varslingsgruppe i Vest politidistrikt for å kunne håndtere nye varslingssaker bedre. Ordningen skal nå evalueres.

- I undersøkelsen spør vi de ansatte om ytringsklimaet i distriktet. Vest skårer noe høyere enn landsgjennomsnittet på at forholdene man sier fra om blir fulgt opp på en god måte. I tillegg opplever 72 prosent det som trygt å si ifra. Vi vil at dette tallet skal bli enda høyere, sier Øystese.

Uønsket seksuell oppmerksomhet

I årets undersøkelse var det tre nye spørsmål knyttet til uønsket atferd, både ved å bli utsatt for negative handlinger fra overordnet og kollegaer, og uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.

I Vest politidistrikt svarer 11 prosent at de har opplevd negative handlinger som plaging, utfrysning og erting av kollegaer. 9 prosent har opplevd tilsvarende fra en overordnet.

17 personer (1 prosent av de som har svart på undersøkelsen) i Vest politidistrikt sier at de de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i løpet av det siste året. Tilsvarende tall på nasjonalt nivå er 2 prosent.

- Selv om tallet er lavere enn landsgjennomsnittet, er det likevel for høyt. Alle skal føle seg respektert og trygge på arbeidsplassen. Vi har nulltoleranse og det er viktig at slike saker følges opp og vi oppfordrer medarbeidere som utsettes for uønsket atferd om å si ifra. Vi har gode rutiner for å håndtere dette, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese.