Langs kysten har det vore tradisjon for at det blir tent på naudbluss eller sendt opp naudrakettar denne spesielle kvelden, men det er ulovleg. Naudbluss og naudrakettar er for naud og er ikkje tillate til bruk for nyttårsaftan. Når dette likevel blir gjort kan det få store konsekvensar. Forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff er klar på reglane som gjeld: "Pyrotekniske artiklar og gjenstandar skal brukast til det føremålet dei er bestemt for og i samsvar med den rettleiinga som skal fylgjer vara".

- Når ein naudrakett vert brukt ute på sjøen, når ein er i naud, er dei ikkje farleg. Fare oppstår fyrst når desse fallskjermrakettane landar i busetnad eller i skog og lyng. Både naudbluss og naudrakettar gir frå seg så mykje varme at dei til og med held fram å brenne under vatn, seier brannsjef Geir Thorsen i Møre og Romsdal 110-sentral KF.

- Naudbluss vert regelmessig skifta ut på grunn av bruksdato, men er framleis reiarlaga sin eigedom. I staden for å destruere det på sikkert vis, er vi kjende med at mannskap tek dette med heim som fyrverkeri på nyttårsaftan. Det er straffbart å bruke det på denne måten, seier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Tidlegare forklaring har vore at det vert trena på å skyte opp naudrakettar på nyttårsaftan og at det er bakgrunnen for tradisjonen med både å få og å bruke desse. Reiarlaga som deler ut naudbluss eller naudrakettar til sine tilsette har vorte oppmoda om å slutte med dette.

- Ved brot på forskrifta kan ein straffast etter brann- og eksplosjonsvernlova og straffelova med bøter eller fengselsstraff på inntil tre månade, seier politiinspektør Skovly.

Brot kan straffast med bøter eller fengsel i inntil 3 månader etter Brann- og eksplosjonsvernlova § 42 jf. 20 og 5 i forskrift om handtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 og vidare straffelova § 188.

- Skyt du opp naudbluss utan å vere i naud, risikerer du også å verte meld for å slå falsk alarm. Feil bruk kan utløyse unødige aksjonar og det er eit misbruk av eit viktig redningsmiddel, seier politiinspektør Skovly.

- I samanheng med naudbluss tek vi også med dei kinesiske lanternene. Dette er flygande bål som kan kome opp i 800 meters høgde og brenn i 20-40 minutt. Det kan falle brennande bitar og den kan segle fleire kilometer av garde. Når ei lanterne landar medan den enno brenn kan den starte brann både i hus og vegetasjon. Bruk er å sjå på som brot på den generelle varsemda ein skal vise etter brannlova og brannforskrifta, seier brannsjef Thorsen.

Me ynskjer ei trygg og triveleg markering både for dei som feirar på rett vis og for brannmannskap, politi og sivilforsvar og andre som helst vil unngå å rykke ut for å sløkke brann etter uvettig bruk av pyroteknikk.

Lov og regel om fyrverkeri

18-års aldersgrense for kjøp og bruk

Uforsiktig og uvettig fyrverkeribruk hos barn og unge fører hvert år til mange branner og personskader. Husk derfor at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 12-års aldersgrense. Barn kan bruke små stjerneskudd så lenge de er under oppsikt av voksne. I tillegg er det ikke lov til å bruke fyrverkeri som ligner for mye på leketøy.

Klokkesett for bruk av fyrverkeri

Det kan vere vedtatt forskrift i din kommune med lokale forbudssoner eller ytterligere restriksjoner på tidspunkt for oppskyting av lovlig fyrverkeri. Sett deg inn i hva som gjelder der du bor! Bruk av fyrverkeri er vanligvis avgrenset til tiden mellom klokka 18.00 til klokka 02.00 på nyttårsaften. MEN for eksempel er det i Ålesund kommune strammet inn mer:

I Ålesund er det en lokal forskrift som trådte i kraft 17.02.2017; "Forskrift om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal", som sier at det kun er tillatt med lovlig nyttårsfyrverkeri i tiden fra kl. 20.00 til 01.00. Det er likevel ikke tillatt med oppskyting i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

Pinneraketter, nødraketter og nødbluss = ikke tillatt

Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen. Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødssituasjon. Utdaterte nødraketter og bluss skal returneres til forhandleren for destruksjon. Nødbluss og nødraketter kan føre til unødvendige aksjoner for nødetatene, og er svært brannfarlig. De gir fra seg så mye varme at de til og med fortsetter å brenne under vann. Det er også forbud mot både å selge og skyte opp pinneraketter.

Aktuelle paragrafer

Gode råd fra brannvesen

For din egen sikkerhet anbefaler vi at du følger fyrverkerireglene, for å unngå skader på deg selv eller andre som befinner seg i nærheten.

1. PLANLEGG FYRVERKERIOPPSKYTINGEN I GOD TID

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

2. LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldersgrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.

3. KONTROLLER AT FYRVERKERIET IKKE ER SKADET

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4.SØRG FOR AT FYRVERKERIET IKKE KAN VELTE

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

5.BRUK TENNSTAV

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri

6. BRUK BESKYTTELSESBRILLER

For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

7. BØY DEG ALDRI OVER FYRVERKERI SOM ER TENT PÅ

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8. IKKE TENN FYRVERKERIET PÅ NYTT DERSOM DET IKKE TENNER VED FØRSTE FORSØK

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

9. HOLD GOD AVSTAND FRA OPPSKYTINGEN

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader

10. ALKOHOL OG FYRVERKERI HØRER IKKE SAMMEN

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

 

HVIS SKADEN SKJER:

Forbrenning:

  1. Kjøl med 20 graders vann i 20 minutter. Dekk til resten av kroppen med tepper eller lignende for å holde pasienten varm.
  2. Ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Se og observer nøye, brannskader kan se ufarlig ut rett etter ulykken.
  3. Dekk til det utsatte området med bandasjer/håndklær. Plastfolie/gladpack er et meget godt alternativ! Ikke bruk kremer (aloe vera) rett etter en skade.

Øyeskader:

  • Oppsøk legevakt eller vakthavende lege.

Fingre eller hender:

  • Stans blødningen, f.eks. med et stramt håndkle. Hold hånden høyt. Tilkall hjelp så raskt som mulig. Putt hånden i en ren, tørr pose. Legg posen i en ny pose med isvann eller isbiter. Ha den på til du kommer til legevakten /vakthavende lege.