Åtte lensmannskontor er slått sammen med nabokontoret, de vil ikke lenger være åpne for publikum.

Distriktet er nå inndelt med flere av lensmannnskontor fordelt på åtte lensmannsdistrikt og tre politistasjonsdistrikt.

- De åtte lensmennene og tre politistasjonssjefene vil ha totalansvar innenfor forebygging, etterforskning og beredskap i hvert sitt distrikt. De blir spydspisser ut mot kommuner og befolkningen, og får en svært sentral rolle med å trygge befolkningen gjennom å få et mer synlig og tilstedeværende politi, sier politimester Ingar Bøen.

Dette er andre og siste fase med endringer i organiseringen av Møre og Romsdal politidistrikt. Første fase ble avsluttet 1. juni i fjor med etableringen av lederstøttestabene og de funksjonelle driftsenhetene.

Nå er arbeidet med å endre organisasjonen sluttført, mens reformarbeidet i politidistriktet fortsetter med særlig fokus på utvikling av de seks prioriterte funksjonene: Politipatruljen, etterretning, operasjonssentralen, felles tjenesteplanlegging, politikontakt og politiråd, felles straffesaksinntak.

Politimesteren viser til at den nasjonale strategien for kriminalitetsforebygging skal ferdigstilles i 2018.

- Politiets nye arbeidsmetoder bygger på at forebygging er politiets primærstrategi for å sikre trygghet, lov og orden. Et styrket etterretningsarbeid, samt er tettere samarbeid med kommunene og lokale aktører, er viktige elementer i satsningen på forebygging. I vår nye organisasjon er det egne enheter for forebygging, sier han.

Bøen peker også på at kommunene er viktige i det forbyggende arbeidet.

- Politiråd og politikontakt er viktige for å sikre et tettere og mer systematisk samarbeid med hver enkelt kommune og lokale aktører. I politirådet blir politi og kommune enige om felles utfordringer og planer. I juni 2017 fikk alle kommuner i Norge en egen politikontakt. Politikontakten skal jobbe forebyggende og være synlig lokalt. Samtidig er politikontakten fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og kommune for å følge opp planene fra politirådet, sier politimesteren.

Utsendelse av pass

I påvente av Stortingets endelige avgjørelse når det gjelder antall steder hvor det kan søkes om pass, vil Møre og Romsdal politidistrikt ha 14 oppmøtested. Fra 01.04.18 vil oppmøtestedene være politistasjonene i Ålesund, Molde og Kristiansund, i tillegg til lensmannskontorene på Vanylven, Ulstein, Ørsta, Sykkylven, Haram, Vestnes, Fræna, Sunndal, Surnadal og Aure.

- Tingvoll har tidligere hatt tilbud om pass, men grunnet at distriktet manglet en passkiosk for å kunne opprettholde planen om to oppmøtested for utlendingsforvaltning fra 1. april, har Tingvoll lensmannskontor nå ikke pass kiosk. Det er uklart når nye passkiosker blir tilgjengelig, men leveransene er utsatt over hele landet, sier Marianne Nørgaard Aae som er leder for Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie.

Namsmann/namsfogd

Fra 1. april 2018 er Møre og Romsdal politidistrikt inndelt i fire namsdistrikt. Det er én namsmann/namsfogd i hvert namsdistrikt som har ansvaret for namsmannsoppgavene i sitt geografiske område. Selv om namsmannen har adresse fire steder i Møre og Romsdal (Ulsteinvik, Ålesund, Molde og Kristiansund), har hver namsmann saksbehandlere som utfører sivilrettslige gjøremål ved alle lensmannskontor.

- Publikum vil få levert begjæringer, forliksklager, søknad om gjeldsordning og veiledning i sivilrettslige gjøremål ved alle politistasjoner og lensmannskontor. Dette får de enten av saksbehandler lokalt eller ved at personell ved det aktuelle kontoret sørger for å etablere telefonkontakt mellom kunden og saksbehandler med spisskompetanse i namsdistriktet, sier namsfogd Thomas Hammervold

Utlendingforvaltning to steder

Tidligere kunne det søkes om bl.a. oppholds- og arbeidstillatelser, statsborgerskap, bestilles utlendingspass, reisebevis og oppholdskort, foreta EØS-registrering m.m. ved både politistasjonene og ved flere lensmannskontorer. Men fra 1. april ble utlendingsforvaltningen samlet til to oppmøtested, tjenesten utføres nå av enheter plassert i Ålesund og Kristiansund.

Alle spørsmål knyttet til tjenestene i utlendingsforvaltningen skal fra samme dato rettes til disse to stedene. Utlendingsforvaltningen er nå en del av den funksjonelle driftsenheten Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie.

Politikontakt i alle kommuner

Som et ledd i nærpolitireformen er det i hver av kommunene i Møre og Romsdal oppnevnt en politikontakt. Politikontakten skal være lensmanns- eller politistasjonsdistriktets faste kontaktledd med kommunen og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet.