fotografi av seniorrådgiver Kristin Mathisen Austvik.
- Støttesenteret dekker hele politidistriktet, forteller seniorrådgiver Kristin Mathisen Austvik.

- Støttesenteret dekker hele distriktet, forteller seniorrådgiver Kristin Mathisen Austvik. Hun er ansatt på kontoret sammen med klinisk sosionom Ramon Araya. Han har sin erfaring fra barnevern og med ungdommer som har opplevd traumatiske opplevelser. Kristine Mathisen Austvik kom tilbake til politiet etter to år som rådgiver hos Senter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO.

Hva kan vi bidra med?

Støttesenteret skal bidra til at utsatte og pårørende skal få støtte og veiledning til å mestre straffesaksprosessen bedre, ikke falle ut av jobb eller skolegang, eller få dårligere livsmestring. I mange saker går det lang tid før det blir tatt en avgjørelse i saken. Mange utsatte setter livet på vent mens saken etterforskes. Støttesenteret har i hovedsak tilbudt samtaler til fornærmede og pårørende.

- De som kommer til oss er oftest knyttet til registrerte straffesaker, men i noen tilfeller har den utsatte kommet også for å drøfte en sak uten at det har resultert i en politianmeldelse, forklarer Austvik.

I tillegg har Støttesenteret:

  • Samarbeidet mye med hjelpeapparatet f.eks. psykolog, rustjenesten, Smiso, Krisesenter, og  BUP.
  • Vært med som tiltrodd person under avhør.
  • Kontaktet etterforsker/jurist i forbindelse med oppnevning av bistandsadvokat.
  • Tatt fornærmede med i retten før hovedforhandling.
  • Vært med som støtte under hovedforhandling.
  • Informert og veiledet om Voldsoffererstatning fra staten.

Hva har vi erfart så langt?

Vår erfaring så langt viser at straffesaken medfører mange tilleggsbelastninger for den utsatte og/eller pårørende. I saker som for eksempel vold i nære relasjoner ser vi at det dukker opp følelsesmessige utfordringer som at man fortsatt er glad i, føler lojalitet til og er avhengig av den som har krenket deg. Videre dukker det opp praktiske utfordringer som økonomi og hjelp til å løse dagligdagse praktiske utfordringer.

Støttesenteret er et lavterskeltilbud der brukeren selv skal ta initiativ til kontakten med senteret, eller at etterforskeren vi har i politidistriktet tar kontakt på vegne av den utsatte.

Vi tilbyr samtaler for å gi støtte og informasjon om blant annet traumereaksjoner og rettssystemet. For mange er det å bli hørt, forstått og få relevant informasjon god hjelp på veien til å komme seg videre. I samtalene våre snakker vi også om forventningsavklaringer til politiet, og vi informerer også om rollen til bistandsadvokaten i saker der den utsatte har krav på dette. 

Støttesenteret driver ikke med behandling, men skal ha kunnskap om behandlingstilbudene i politidistriktet. Det er et mål å lose den utsatte videre til riktig hjelp, avslutter Austvik.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte