Et tungt bærbart mineryddesystem gikk av mens det ble klargjort for sprenging. Mineryddesystemet manglet tenner til en rakett, og var dermed ikke komplett. Det ble da besluttet å gjennomføre en demonstrasjon av mineryddesystemet ved å modifisere systemet. Dette var basert på en ureglementert praksis om bruk av såkalt "forsagersikring". Ettersom systemet var armert mens en forberedte alternativ avfyring, gikk det av under forberedelsene.

En modifisering av systemet var ikke var tillatt. Dette forbudet var ikke kjent for utøvende personell. På grunn av uklare retningslinjer, manglende opplæring, oppfølging og kontroll med når og hvordan mineryddesystemet skulle håndteres ble ikke den planlagte demonstrasjonen av mineryddesystemet avsluttet til tross for at det viste seg at utstyret ikke var komplett.

Demonstrasjonen foregikk også under forhold som samlet sett var medvirkende årsaker til at ulykken fikk et alvorlig utfall, blant annet tretthet blant ansvarlig befal, nedsatt sikt, forsinkelser, tidspress og uklar ansvarsfordeling.

- Ingen enkeltpersoner har utvist straffeskyld i denne saken, men etterforskningen har avdekket vesentlige systemfeil som fikk alvorlige konsekvenser. Med klarere retningslinjer, instruksjon, opplæring og kontroll kunne Forsvaret ha forebygget ulykken, sier politiadvokat Linn Rognli Hansen i Troms politidistrikt.

Etter ordre fra Troms og Finnmark statsadvokatembeter har Troms politidistrikt gitt Staten ved Forsvarsdepartementet en bot på 10 millioner kroner for overtredelse av

  • Arbeidsmiljøloven § 19 - 1 annet ledd, jf. første ledd, jf. § 3 - 2 første ledd bokstav a, jf. strl (2005) § 27 og
  • Militær straffelov § 77 første ledd jf. annet ledd tredje straffalternativ, jf. strl (2005) § 27.

Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes, selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.