Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team og Grete Pedersen i Forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt
Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team og Grete Pedersen i Forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt har utarbeidet trendrapporten for 2018. Tall og funn i rapporten viser nedgang i antall registrerte saker, lovbrudd og nedgang i voldssaker sammenlignet med 2017.
FotoMarte Krogstad, Kristiansand kommune

Færre ungdom har begått lovbrudd, og antall registrerte saker viser nedgang fra 462 i 2017 til 303 i 2018.

Trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten utgis årlig og er utarbeidet i samarbeid mellom Forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten, og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten.

I 2016 og 2017 var det økning i ungdomskriminalitet i Kristiansand. I 2018 har antallet registrerte saker og lovbrudd gått ned. Det fremkommer i Trendrapporten som utgis årlig, og som viser tall og funn om ungdom under 18 år som begår lovbrudd i Kristiansand.

Hovedtrender og hovedutfordringer i 2018 viser at:

  • det er nedgang i registrerte saker fra 462 til 303. Det er nedgang på 159 saker fra 2017
  • antall voldssaker har blitt redusert fra 105 til 87 saker
  • det er størst nedgang på vinningskriminalitet fra 148 til 79 sakerantall ungdom som er registrert for lovbrudd er redusert fra 239 til 214
  • antall minoritetsungdom som er registrert for lovbrudd er markant redusert, fra 108 til 58
  • antall gjengangere er redusert fra 20 til 9det er færre avtalte slåsskamper og synlige voldshendelser det siste året
  • narkotikasaker har økt fra 49 til 51 saker
  • sedelighetssaker har økt fra 6 til 10 saker
  • det er økende bekymring for flere ungdommer på 14 og 15 år som bruker og selger hasj

Trendrapport 2018 (8,07 MB)

Rapporten presenteres for formannskapet i Kristiansand 27. mars.

Bekymring for rus og for ungdom som sliter psykisk

Trendrapporten beskriver at antall registrerte narkotikasaker er tilnærmet likt som i 2017, fra 49 til 51 saker. Bekymringen er fortsatt stor for ungdom som prøver cannabis/hasj, og det gjelder stort sett ungdom i 16-årsalderen. Det er også økt bekymring for flere ungdommer på 14 og 15 år som bruker og selger hasj. I rapporten fremkommer det også at det er større bekymring for ungdom som sliter psykisk, enn for ungdom som er involvert i kriminalitet.

– Noe av det som beskrives i Trendrapporten er bekymring for flere ungdom fra 10- årsalderen som har utfordringer knyttet til psykisk helse, og ungdom fra 14- årsalderen som har utfordringer knyttet til hasj og ulike former for kriminalitet. Mange av disse ungdommen har ikke registrerte saker hos politiet, men er absolutt i risikosonen for å få det. Disse ungdommene må vi bli bedre kjent med for at vi kan finne riktig måte å hjelpe dem på, sier Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team.

Nedgang i antall lovbrudd

I Kristiansand bor det litt over 20 000 barn og unge under 18 år. Av dem er 214 registrert for lovbrudd som utgjør en nedgang på 25 ungdommer fra 2017.

– Av de 214 er det 155 som har begått ett forhold, så de fleste gjør ett forhold. Det som skjer da er at vi tar de med inn til avhør, deretter inn til bekymringsavtale, så blir det oppfølging i kjernegruppe, megling i konfliktrådet så setter vi på forebyggende tiltak. Med tidlig innsats får vi de ut av kriminalitet. De resterende 59 ungdommene er de som gjør mer enn ett forhold. De som dominerer er gutter i 16-17årsalderen, men det har likevel blitt en endring. For i mange år hadde vi en økning på minoritetsungdom som var registrert for lovbrudd. I 2018 hadde vi en markant nedgang blant minoritetsungdom fra 108 til 58 ungdommer, sier Grete Pedersen i Forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt, før hun legger til:

– Antall gjengangere (det vil si de som har begått fem forhold eller mer) har også blitt redusert fra 20 til 9 i 2018. Fem av gjengangerne var også gjengangere i 2017. Alle gjengangerne er straffedømt, og nesten alle gjengangerne går på alternative straffereaksjoner. Det består av enten ungdomsstraff, ungdomskontrakt eller ungdomsoppfølging. Med andre ord er det en omfattende problematikk, og langsiktig arbeid, sier Pedersen.

Stor bekymring for noen få

Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team sier nedgangen er svært positiv, men poengterer at det fremdeles er store utfordringer.

– Det er kjempebra at tall og antall saker har gått ned i 2018, men det er fortsatt bekymring for noen få. Den bekymringen er veldig stor, veldig sammensatt og omfattende. Det krever en kjempeinnsats over tid av alle instanser, men vi merker allerede effekt av tidlig innsats. Politiets skolekontakter har blant annet vært veldig på, og jeg opplever at ungdomsskolene og videregående skolene vet nå enda mer om hvordan de kan bruke politikontaktene for å komme tidlig inn. Det gjelder enten bekymring for rus, kriminalitet eller bekymring for de som dropper ut av skolen. Skolene er også veldig flinke til å være delaktige i arbeidet med å tidlig finne fremgangsmåter for å løse utfordringer. Selv har jeg ansvaret for alle skolene i Vågsbygd, og før 2018 hadde jeg fem kjernegrupper, nå har jeg 20 og det er flott, sier Berthelsen.

Positiv effekt av langsiktig og forebyggende samarbeid

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid er to viktige faktorer som har hatt effekt i kriminalitetsforebyggende arbeid. Politiet og Kristiansand kommune har i flere år samarbeidet for å redusere antall utfordringer tilknyttet ungdomskriminalitet.

Et av tiltakene var problemorientert politiarbeid (POP-prosjekt) hvorav mange av tiltakene ble videreført i prosjektet Stans Negativ Utvikling av bruken av vold og trusler blant ungdom. SNU-prosjektet ble startet i november 2017, og skal avrundes i løpet av 2019. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Kristiansand kommune, politiet, fylkeskommunen og Bufetat.

– I flere år har politiet og kommunen hatt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Det har involvert kjernegrupper, tverretatlig samarbeid på individnivå, ukentlige møter med tiltaksfokus, samarbeid med skolene og alternative straffereaksjoner. Politiet har også hatt særskilt fokus på sårbare ungdommer, herunder ungdommer på institusjon i hele 2018. Det har blant annet vært i form av målrettet patruljering mot miljøer, steder og situasjoner. I starten av 2018 hadde vi ganske mange institusjonsungdommer registrert, og der har det også vært en nedgang på antall registrerte straffesaker i løpet av året. Med tanke på det langsiktige arbeidet har SNU-prosjektet vært det ekstra støtet, og kombinasjonen har hatt en positiv effekt i 2018, sier Pedersen.

 

Kontaktpersoner for media:

  • Karin Berthelsen, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team: 900 10 703
  • Grete Pedersen, leder for forebyggende seksjon i politiet: 990 90 878