Kvinnen er domfelt for å ha påført Martine omfattende hodeskader mens hun var dagmamma for Martine 04.09.06. Martine ble brakt til Ringerike sykehus i ambulanse og videre i luftambulanse til Rikshospitalet samme dag. Martine døde 08.09.06 som følge av skadene.

Politiet på Hønefoss startet etterforskning samme dag som barnet ble innlagt på sykehus. Domfelte ble siktet i januar 2007, men etter endt etterforskning ble saken henlagt av riksadvokaten på grunn av bevisets stilling.

I 2015 og 2016 ba Martines foreldre, via Stine Sofies Stiftelse, politiet om å etterforske saken på nytt. De ønsket at saken ble sendt til Cold case-gruppa ved Kripos. Sør-Øst politidistrikt og Cold case-gruppa ved Kripos startet ny etterforskning av saken i 2016. Dette resulterte i nye bevis og riksadvokaten besluttet gjenåpning av etterforskningen. Domfelte ble siktet på nytt 08.09.16.

Etter ytterligere etterforskning ble domfelte i 2017 tiltalt for å ha skadet Martine. Etter hovedforhandling i Ringerike tingrett i januar og februar 2018 ble hun frifunnet. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen og ankeforhandling ble holdt i Borgarting lagmannsrett fra 26.02.19 til 28.03.19.

Påtalemyndighetens påstand var 7,5 års fengsel. Aktor i saken var statsadvokat ved Det Nasjonale statsadvokatembetet, Marit Formo og politiadvokat ved Kripos Tone Aase.

Borgarting idømte fengsel i fire års fengsel for overtredelse av straffeloven 1902 § 231. Lagmannsretten fant ikke at det forelå særdeles skjerpende omstendigheter etter § 232.

I tillegg er hun dømt til å betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning.

Ankefristen for domfelte er 14 dager fra 02.05.19.